Historia

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

logo pte pl     Zebranie konstytuujące, dające historyczny początek działalności Oddziału, odbyło się w gmachu byłej Akademii Handlowej w dniu 29 kwietnia 1945 r. Przewodniczący zebrania, prof. dr E. Taylor powiedział już na wstępie, iż jego zdaniem  „... Towarzystwo łączyć winno ekonomistów teoretyków i praktyków oraz, że w pierwszych latach działalności należy główny nacisk położyć nie tylko na odczyty publiczne, ale także na podstawowe dyskusje w węższym gronie, dotyczące miejsca nauki w nowym ustroju i jej praktycznej przydatności”. Po odbytej dyskusji przyjęto statut i dokonano wyboru pierwszego Zarządu Oddziału z Prezesem E. Taylorem na czele.
 
     W powziętych decyzjach uczestniczyło czterdziestu członków-założycieli. Zainicjowana wówczas działalność trwa do chwili obecnej. W jej wyniku, nieliczny kilkudziesięcioosobowy krąg ekonomistów, przeważnie naukowców, przekształcił się w organizację społeczno-zawodową, zrzeszającą na zasadach pełnej dobrowolności zarówno naukowców, jak i praktyków życia społeczno-gospodarczego, jednoczących się na gruncie statutowych celów działania Towarzystwa.
 
     W ciągu sześćdziesięciolecia swego istnienia i funkcjonowania Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu nie od razu jednak osiągnął swą pozycję w ekonomice regionu oraz w życiu społeczno-zawodowym ekonomistów m. Poznania i Wielkopolski. Różne też były etapy jego rozwoju organizacyjnego oraz kierunki i formy działania. Zawsze jednak, chęć służenia „nauce i potrzebom życia”, mimo zmieniających się warunków i możliwości, była główną siłą ożywiającą postawy i zachowania ekonomistów Poznańskiego Oddziału Towarzystwa.W rozwoju działalności organizacyjnej i statutowej, charakteryzującej się ciągłością i narastaniem doświadczeń, można wskazać na wyraźnie wyodrębniające się etapy. Różne mogą być bowiem kryteria czy cezury, niemałe uproszczenia i zmieniające się – z biegiem lat – oceny. Kierując się cezurą ustroju gospodarczego, choć z właściwymi, charakterystycznymi dla rozgrywających się w tym czasie wydarzeń cechami zmian ilościowych i jakościowych, można jednak wyróżnić w działalności Towarzystwa dwa podstawowe etapy dzielące się wewnątrz na dalsze podokresy.
 
     Etap pierwszy, to czasy Polski Ludowej i systemu nakazowo-rozdzielczego w gospodarce, obejmujący lata 1946-1989. W ramach tego etapu wyróżniamy pierwsze dziesięciolecie działalności Oddziału w latach 1946-1956. Drugi okres tej działalności otwiera rok 1957 a zamyka 1971. Byłoby to całe następne piętnastolecie. I wreszcie okres trzeci, również piętnastoletni oraz krótki okres czwarty (pięcioletni) niespodziewanie zamykający rozdział funkcjonowania PTE w ramach gospodarki scentralizowanej. Etap drugi rozpoczął się w roku 1989, w którym polskie społeczeństwo i polska gospodarka zaczęły budować system gospodarki rynkowej do tej pory praktycznie im nie znany. Okres ten zwiemy okresem transformacji, gdyż przekształcenie gospodarki nakazowo-rozdzielczej w rynkową wymaga zaprzestania, porzucenia pewnych praktyk i wprowadzenia nowych rozwiązań. Sam proces transformacji nie jest wolny od wad wynikających z faktu, że niektóre negatywne zjawiska są następstwem warunków występujących uprzednio w Polsce. W tym już ponad piętnastoletnim okresie możemy zaobserwować wyraźny podział dziejów Oddziału PTE w Poznaniu na okres transformacji i szukania miejsca dla Oddziału na rynku (do 2000 r.) i okres pewnej stabilizacji w działalności Oddziału, umacniania się po głębokiej restrukturyzacji.