Wytyczne edytorskie

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Wytyczne edytorskie

 

 

1. Format plików – Word lub Open Office (pliki .doc, .docx i .odt).

2. Czcionka – znormalizowany maszynopis: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.

3. Wyrazy obcojęzyczne (wyjątkiem są nazwy własne): kursywa (np. implicite, know-how).

4. Sposób sporządzania przypisów bibliograficznych – stosujemy system przypisów harwardzkich.

Odniesienie do całości dzieła np.:

Warto przypomnieć też rozpoznania Gabriela Temkina (2008), które poszerzają pole badawcze naszych rozważań.

lub

Poruszając tę kwestię warto zapoznać się też z pracą Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_mises-Hayek (Temkin, 2008).

Cytowanie fragmentu np.:

„Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»” (Temkin, 2008, s. 16).

Bibliografia załącznikowa:

4.) Gabriel Temkin, Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_Mises-Hayek, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008.

Jeżeli w tekście podajemy numer pozycji z bibliografii, np. [4] czy [4, s. 16], to bibliografia szeregowana alfabetycznie musi być także ponumerowana.

5. Przy tytułach książek, artykułów i innych „jednorazowych” wydawnictw korzystamy z cudzysłowu „”, nazwy wydawnictw ciągłych – czasopism, roczników czy cykli wydarzeń – kursywą.

6. Opis źródła internetowego musi zawierać datę dostępu, np.: „http://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer [dostęp: 10.11.2018 r.]”

7. Jeśli częścią artykułu są tabele, wykresy lub inne grafiki, to powinny one być zatytułowane, a ich źródła podane. Prosimy także, o ile to możliwe, o załączenie obrazków w osobnych plikach graficznych.

8. Wszystkie tabele, wykresy lub inne grafiki powinny być przygotowane lub zapisane w odcieniach szarości (o ile publikacja nie zakłada druku kolorowych ilustracji).

9. Pozostałe zalecenia:

- Zaznaczenia odautorskie: czcionka pogrubiona.

- Kursywa wewnątrz cytatu zmienia się w znaki „« »”, np. „Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»”.

- Odautorskie wtrącenia do cytatów: [przyp. inicjały], np. [przyp. MK].

- Skróty w cytatach: wielokropek w nawiasie kwadratowym: [...].

- W wyrazach złożonych, nazwiskach dwuczłonowych itp.: łącznik (nie pauza), np. Rydz-Śmigły (nie: Rydz – Śmigły), czarno-biały (nie: czarno – biały).

- Prosimy o niewstawianie numerów stron oraz niewłączanie opcji dzielenia wyrazów.

- Raz przyjęty sposób zapisu (np. skrótowiec, nazwa, format daty) musi być konsekwentnie stosowany w całym artykule.