Wydawnictwa

Michał Derbich. Opublikowano w Uncategorised

 

nno

Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych

Łukasz Bryl

Niniejsza książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i aneksu. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i wprowadzający w meritum problemu. Przedstawiono w nim pochodzenie pojęcia „nowej gospodarki” oraz jej rozwój w ujęciu historycznym, a także wskazano na problemy z jej definiowaniem. W drugim rozdziale Autor dokonuje przeglądu istniejących metod pomiaru rozwoju państw oraz dokonuje ich porównania w celu identyfikacji podobieństw metodologicznych. Posługując się pięcioma wskaźnikami, wskazuje kraje, które osiągnęły najwyższy poziom przekształcenia swojej gospodarki w „nową gospodarkę”. W trzecim rozdziale Autor wychodzi od pojęcia przedsiębiorstwa międzynarodowego i różnych jego teorii. Następnie przedstawia teoretyczne przesłanki znaczenia „nowej gospodarki” we współczesnym przedsiębiorstwie międzynarodowym. Rozdział ten poświęcony jest także egzemplifikacji korporacji transnarodowych związanych z „nową gospodarką” na podstawie podziału mikroekonomicznego wg: „Financial Times” Global 500, „Fortune” Global 500, „Forbes” Global 2000, UNCTAD i Brand Finance. W ostatnim, czwartym rozdziale Autor przeprowadził badania empiryczne, których celem była identyfikacja „nowej gospodarki” na poziomie mikroekonomicznym w zakresie: zachowań strategicznych, kapitału intelektualnego oraz otoczenia zewnętrznego.


Wyniki badań Autora mają nie tylko teoretyczno-poznawcze znaczenie, ale także praktyczne, wskazują na konkretne działania, które powinny podejmować przedsiębiorstwa, aby korzystać z efektów jakie niesie ze sobą „nowa gospodarka”.

Łukasz Bryl – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ekonomii międzynarodowej, korporacji transnarodowych oraz „nowej gospodarki”.

 

Odpowiedzialnść organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy

Łukasz Augustyniak

Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy [...] magistra Łukasza Augustyniaka wywołuje skojarzenia sportowe z rekordowym skokiem w dal wykonanym przez młodego, utalentowanego i ambitnego skoczka na zawodach, w trakcie których jest szansa na uzyskanie nader zaszczytnego tytułu mistrzowskiego i uzyskania liczącego się w tej dziedzinie sportu wyniku.


- Z recenzji prof. dra hab. Jana Sandorskiego,
profesora emeritusa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Temat rozprawy mgra Łukasza Augustyniaka "wpisuje się" w ważną z praktycznego punktu widzenia problematykę, również o doniosłym znaczeniu naukowym w obszarze prawa międzynarodowego. Zamiar skoncentrowana się na odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy jest również ze wszech miar zasadny, dotyczy bowiem zagadnienia, które – z jednej strony – nie było przedmiotem szerszej analizy w doktrynie polskiej, a jednocześnie ma istotne znaczenie praktyczne i wywołuje szereg problemów praktycznych i teoretycznych (dość wskazać na krąg spraw związanych z misjami pokojowymi).


- Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Barcza
z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

-----

 

Niniejsza książka jest plonem konferencji „Czego uczy nas obecny kryzys?”, która odbyła się w Poznaniu 29 listopada 2012 roku. Jej instytucjonalnymi organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu i Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji UAM z jednej strony, oraz z drugiej: Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu, EBEN Polska i Zakład Etyki Gospodarczej, Wydział Nauk Społecznych UAM. (...)

  

Celem konferencji, która odbyła się w listopadzie 2012 roku była wspólna – ekonomistów i etyków – refleksja nad przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu zapoczątkowanego w 2007 roku. To, co zaczęło się jako kryzys rynków finansowych, skutkowało załamaniem się wielu gospodarek, ujawnieniem słabości zadłużonych państw, wzrostem bezrobocia, a także – co nie mniej ważne – kryzysem zaufania do gospodarki i do jej wolnorynkowego modelu. Wszystko to stanowi poważne wyzwanie gospodarcze dla polityków oraz przedsiębiorców, ale także jest wielkim wyzwaniem intelektualnym zarówno dla ekonomistów, jak i pozostałych przedstawicieli nauk społecznych. Co się właściwie stało, które z mechanizmów zawiodły, dlaczego nikt nie widział wcześniej nadciągającej burzy pomimo widocznych od dawna jej oznak?
 ze Wstępu

 

-----

"(...) publikacja to efekt corocznych spotkań członków studenckich kół naukowych z takich ośrodków jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński.

Opracowanie podzielone zostało na trzy części, obejmujące swą tematyką najczęściej dyskutowaną problematykę z zakresu finansów i ubezpieczeń.
Pierwsza część książki - Ubezpieczenia gospodarcze - wymiar produktowy - obejmuje z jenej strony analizę uwarunkowań produktowych. (...) pojawia się również szeroka analiza produktów, które mocno zyskują dziś na popularności - ubezpieczenia dla rolnictwa (ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia maszyn), ubezpieczenia osobowe (ubezpieczenia skutków następstw nieszczęśliwych wypadków).

(...) W drugiej części - Ubezpieczenia społeczne - umieszczono opracowania poświęcone ubezpieczeniom społecznym.

(...) Rozdział trzeci - Ubezpieczenia społeczne - wymiar instytucjonalny - to analiza wybranych uczestników rynku finansowego."

– ze Wstępu

 

------

 

"Pojęcia interesariusz jest w polskim piśmiennictwie naukowym używane od ponad 20 lat. Weszło na stałe do aparatu pojęciowego wykorzystywanego w opisie mechanizmów funkcjonowania współczesnych organizacji. Założenie, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu różnych grup interesów zawiązujących się zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz organizacji leży u podstaw teorii interesariuszy. (...) Niniejsze opracowanie poświęcone zarządzaniu relacjami z interesariuszami zostało podzielone na dwie części; pierwsza dotyczy relacji z interesariuszami zewnętrznymi, które w dużym stopniu przyjmują postać złożonych sieci relacji. Przdmiotem drugiej części są relacje z interesariuszami wewnętrznymi, przede wszystkim z pracownikami.
(...) należy zwrócić uwagę na fakt, że [niniejsza monografia] stanowi efekt pracy młodych badaczy, dysponujących ograniczonymi możliwościami badawczymi, ale jednocześnie formułujących ambitne cele swoich naukowych poszukiwań."

– ze Wstępu

 

-----

"Monografia (...) jest zbiorem opracowań reprezentujących różne dyscypliny i obszary badawcze związane z naukami ekonomicznymi.

(...) Monografia podzielona jest na trzy części. W części pierwszej obejmującej cztery opracownia znalazły się te z nich, które bazowały na danych pochodzacych ze źródeł wtórnych.

(...) W drugiej części monografii prezentowane są opracowania, których autorzy wykorzystali w badaniach dane pochodzące ze źródeł pierwotnych. Artykuły w tym przypadku odnoszą się zasadniczo do ludzi jako konsumentów.

W trzeciej części zaprezentowano dwa opracowania, które związane są nie tylko z aspektami poznawczymi ale również metodologicznymi. Takich opracowań jest z reguły niewiele, dlatego też zasługują na szczególną uwagę."

– ze Wstępu

 

-----

"Książka Siła współdziałania – formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów prezentuje wyniki prac badawczych autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy z nich spogląda na tytułową internacjonalizację klastrów z nieco innej perspektywy, akcentując różne zagadnienia i zjawiska z nią związane. W efekcie powstało pięć artykułów, których treści nawzajem się uzupełniają i przenikają, ukazując wielowątkowość i wieloaspektowość omawianej problematyki. Opracowania układają się w logiczny ciąg rozpoczynający się od uporządkowania terminologii, przez opis mechanizmu internacjonalizacji klastra, po analizę jego konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności tak na poziomie przedsiębiorstw, branż, jak i regionów. Z tego względu warto czytać je po kolei, jednak, ponieważ każdy z artykułów stanowi wyraz odrębnie prowadzonych badań i autorskich przemyśleń, mogą być również studiowane niezależnie."

– ze Wstępu

-----

 

Oddział PTE w Poznaniu jest patronem wydania książki Grahama Kenny "Strategia Dywersyfikacji"

Książkę można zamówić w Wydawnictwie Explanator lub w Oddziale PTE przy ul Klasztornej 24/25. Dla członków PTE cena nizsza o 20%. 

 

-----

 

Z suchych faktów historycznych Axelrod wydobywa dwadzieścia pięć aspektów Churchillowskiego stylu zarządzania, dzięki któremu wyróżniał się jako przywódca, strateg, taktyk, orator, menadżer i wiele więcej. Każdy, kto ma ambicje przywódcze, wiele wyniesie z tych lekcji.

 

-----

 

W książce autorstwa Rona Karra, przedstawiony zostaje powtarzalny proces, opierający się na założeniu, że wielcy sprzedawcy kierują swoimi relacjami z klientami w ten sam sposób, w który wielcy przywódcy sprzedają idee.

 

-----

 

„Nie chodzi o zyski - chodzi wyłącznie o zyski” to długo oczekiwany dzwonek alarmowy dla setek tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Ta książka bezpardonowo serwuje twardą, nieskażoną prawdę właścicielom firm.  Jego rady mają jedną wadę i jedną zaletę: są czasem trudne do zaakceptowania, ale działają.