Wydawnictwa

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

Nasze wydawnictwo znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - lista I (80 pkt.).

Autorów zainteresowanych wydaniem książki w naszym wydawnictwie zapraszamy do kontaktu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii – historia i współczesnośćPaństwowość gospodarka i bezpieczeństwo NZ okładka

Mieczysław Sprengel, Joanna Siekiera, Justyna Eska-Mikołajewska

Problematyka tzw. New Zealand Studies, a zatem wszelkich dziedzin naukowych jak kultura, prawo, polityka czy ekonomia Nowej Zelandii doczekała się już licznych opracowań naukowych. Ich autorami są przede wszystkim badacze zajmujący się kontynentem Australijskim i Oceanią reprezentujący ośrodki naukowe tam zlokalizowane. Wśród badaczy zainteresowanych Nową Zelandią są jednak również osoby ze Starego Kontynentu. Ich spojrzenie jest cenne ze względu na zachowywanie pewnego dystansu do badanych procesów i zjawisk, co pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie opinii pozbawionych emocji, a przez to zapewne w sposób bardziej obiektywny. Do tego rodzaju badaczy należy zaliczyć autorów recenzowanej monografii.
     Podjęli oni bardzo ciekawe zadanie, aby w jednym dziele przedstawić zarówno historię Nowej Zelandii, jej gospodarkę oraz system zapewniający bezpieczeństwo tego kraju. Te trzy obszary analizy zachodzą na siebie i przez to można dokonać swego rodzaju holistycznego spojrzenia na najważniejsze problemy funkcjonowania Nowej Zelandii jako państwa, gospodarki i kraju zamieszkałego przez ludzi mających różne korzenie (autochtonów, przybyszów z Europy, Azji, Oceanii).

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

 

 


 

Obserwatorium Ekonomiczne 2019Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Raporty o sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski nr 1

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2017 r.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu w ramach serii „Studia Ekonomiczne” z satysfakcją oddaje do rąk czytelników niniejszą monografię. Jest ona efektem dwuletnich badań nad najważniejszymi współczesnymi trendami rozwojowymi społeczno-gospodarczymi w Polsce. Studia te były prowadzone przez grupę naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu poznańskiego oddziału PTE pt. „Obserwatorium Ekonomiczne”. Projekt był realizowany w latach 2016–2018. Dla poznańskiego oddziału PTE miał on charakter innowacyjny, bowiem zasadzał się na idei systematycznego publikowania wyników badań na stronie internetowej Oddziału, by po zakończeniu projektu przygotować zbiorcze opracowanie wydane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie elektronicznej.
    (...) Monografia ta może być interesującą i pouczającą lekturą dla osób reprezentujących środowisko akademickie (nie tylko ze względu na jej treść, ale i dlatego, że stanowi pewną propozycję metodologiczną) oraz praktyków gospodarczych czy też polityków kreujących politykę gospodarczą i społeczną w Polsce. To wszystko sprawia, że w pełni przekonany mogę zachęcić do lektury tej książki.

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

 


Koszty postępowania administracyjnegoŚwiderski 2019

Krzysztof Świderski

Z dużym szacunkiem, zważywszy na wkład pracy Autora oraz poziom merytoryczny zapoznałem się z rozprawą dr Krzysztofa Świderskiego. (...) Lektura rozprawy (...) prowadzi do trzech zasadniczych wniosków: po pierwsze – dostajemy do ręki pracę o charakterze monograficznym, kompleksowo omawiającą problematykę kosztów postępowania administracyjnego; po wtóre – jest to praca naukowa, napisana z wykorzystaniem metod właściwych naukom dogmatycznym; po trzecie – Autor nie poprzestaje na dogmatycznej  analizie obowiązujących rozwiązań, ale na podstawie tej bardzo wszechstronnej i skrupulatnej analizy formułuje uzasadnione  wnioski, w tym wnioski de lege ferenda.
    Nie budzi wątpliwości, że zagadnienie kosztów postępowania administracyjnego (...) ma istotne znaczenie tak z punktu widzenia ogólnych zasad i funkcji postępowania, jak i uczestników postępowania, a zwłaszcza strony. Do chwili obecnej nie było się ono przedmiotem odrębnych badań i jeśli nawet pojawiało się w literaturze z zakresu postępowania administracyjnego, to trochę na marginesie i przy okazji omawiania innych instytucji kodeksowych, a głównie w opracowaniach o charakterze komentarzowym czy podręcznikowym. Monografia wypełnia pewną lukę w doktrynie prawa administracyjnego związaną z brakiem całościowego opracowania naukowego dotyczącego kosztów postępowania administracyjnego.

prof. dr hab. Andrzej Matan


Lira 2019Metody taksonomii relatywnej w badaniach społeczno-ekonomicznych

Jarosław Lira

Z jednej strony Autor proponuje nowatorskie rozwiązania taksonomiczne oparte na koncepcji relatywnej. Jej zaleta polega na szerokim wyzyskaniu relacji międzyobiektowych w zakresie rozpatrywanych zmiennych, co umożliwia lepsze odzwierciedlenie relacji każdego obiektu do pozostałych, a tym samym – dysproporcji rozwojowych.
Z drugiej strony ukazuje natomiast (…) użyteczność taksonomii relatywnej w ocenie zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich w różnych dziedzinach społeczno-ekonomicznych. Jest to zarazem egzemplifikacja zalet i ułomności rozpatrywanych podejść w praktyce, jak i studium kształtowania się potencjału demograficznego i infrastrukturalnego oraz związanego z tym poziomu życia ludności na wsi.
    Podkreślić należy, że powstało cenne naukowo dzieło, wytyczające nowe kierunki rozwoju wielowymiarowej analizy danych i praktycznych zastosowań jej narzędzi.

dr hab. Andrzej Młodak


Ostojski 2017 okładka

Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym

Przemysław Ostojski

(...) Praca jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej pozycją, będącą wynikiem kompleksowych badań nad zjawiskiem instrumentalnego podejścia do procedury administracyjnej, rozumianego jako posłużenie się nią jako środkiem do osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu. Zjawisko to Autor analizuje w nawiązaniu do przyjętego obecnie modelu postępowania administracyjnego (model kodyfikacji zamkniętej), ukazując jej niedostatki w kontekście wyzwań, przed którym staje współczesna administracja. (...) Dużą zaletą pracy jest jej wartość praktyczna. Na uwagę i aprobatę zasługuje w szczególności gruntowna i rzeczowa analiza przyczyn dekodyfikacji postępowania administracyjnego, która w pracy łączy się z głównym wątkiem badań w postaci instrumentalizacji procedury administracyjnej. (...) Reasumując, praca zawiera oryginalne treści o dużym znaczeniu dla nauki i praktyki tworzenia i stosowania prawa.

dr hab. Agnieszka Krawczyk prof. UŁ


sójka kamińskiKulturowe uwarunkowania działalności gospodarczej

red. Ryszard Kamiński i Jacek Sójka

Kultura, w najszerszym tego słowa znaczeniu, odnosi się do pewnych wspólnych całym grupom ludzkim sposobów myślenia, które determinują ich postrzeganie świata i wpływająna podejmowane przez jednostki działania. Obserwując niezrozumiałe dla nas zwyczaje odelgłych kulturowo społeczeństw, pytamy w pierwszym rzędzie o ich znaczenie - oto kulturowe zaplecze ludzkich działań, które nadaje im sens. Część tych działańmoże mieć charakter gospodarczy i wówczas o ich myślowym "regulatorze" możemy mówić jako o kulturze gospodarczej. [...]


Ze wstępu redaktorów tomu


Dobscy 2016Zarządzanie jakością

Monika Dobska, Paweł Dobski

Tytuł książki ściśle skorelowany jest nie tylko z dyscypliną wiedzy, którą się zajmujemy, ale także z nazwą przedmiotu, który od lat prowadzony jest na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ze względu na ogromną różnorodność dostępnego materiału, postanowiliśmy napisać książkę, która obejmowałaby najważniejsze zagadnienia z powyższego zakresu.

Ze wstępu

 

 


 

Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych Szczepański i Brzęczek 2016

Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

Monografia ukazuje rezultaty komparatystycznych badań pracowniczych programów emerytalnych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego: "Instytucjonalne, ekonomiczno-finansowe oraz demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych - w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (analiza porównawcza)". Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Ze wstępu

 

 


Szymkowiak 2016Zachowania konsumentów korzystających z portali zakupów grupowych i ich uwarunkowania

Andrzej Szymkowiak

Praca ma (...) częściowo charakter interdyscyplinarny - z jednej strony przez interdyscyplinarne traktowanie obszaru badawczego zachowań konsumenckich, z uwzględnieniem dorobku psychologii i socjologii, a z drugiej strony - w odniesieniu do funkcjonowania modelu biznesu portali zakupów grupowych oraz sformułowanych rekomendacji praktycznych - odnosi się do dyscypliny nauk o zarządzaniu. Niemniej jednak w rozważaniach autora można wyraźnie dostrzec dominację podejścia mikroekonomicznego, co uzasadnia formalne umiejscowienie rozprawy w dyscyplinie ekonomii.

dr hab. Radosław Mącik


Zarządzanie kategoriami produktów w przedsiębiorstwie handlowym

borusiak stefanide

Barbara Borusiak, Katarzyna Stefanide

Zawarta w pracy tematyka zarządzania kategorią jest bardzo aktualna i interesująca zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Wynika to z intensywnego w ostatnich czasachrozwojuhandlu detalicznego oraz rozwojuwpsółpracy podmiotów w kanałach dystrybucji. Handel detaliczny zyskuje na znaczeniu m.in. z uwagi na poszerzane możliwości budowania wiedzy na temat konsumentó, a także oddziaływania na ich postawy i zachowania. Dlatego współpraca detalistów z pozostałymi uczestnikami kanałów dystrybucji, czyli z przedsiębiorstwami handlu hurtowego i producentami, jest niezwykle ważna z punktu widzenia skuteczności działania całego kanału i efektywnego zaspokajania potrzeb finalnych nabywców.

 dr hab. Mariusz Trojanowski, Uniwersytet Warszawski

 


pub 14

Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych

Łukasz Bryl

Niniejsza książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i aneksu. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i wprowadzający w meritum problemu. Przedstawiono w nim pochodzenie pojęcia „nowej gospodarki” oraz jej rozwój w ujęciu historycznym, a także wskazano na problemy z jej definiowaniem. W drugim rozdziale Autor dokonuje przeglądu istniejących metod pomiaru rozwoju państw oraz dokonuje ich porównania w celu identyfikacji podobieństw metodologicznych. Posługując się pięcioma wskaźnikami, wskazuje kraje, które osiągnęły najwyższy poziom przekształcenia swojej gospodarki w „nową gospodarkę”. W trzecim rozdziale Autor wychodzi od pojęcia przedsiębiorstwa międzynarodowego i różnych jego teorii. Następnie przedstawia teoretyczne przesłanki znaczenia „nowej gospodarki” we współczesnym przedsiębiorstwie międzynarodowym. Rozdział ten poświęcony jest także egzemplifikacji korporacji transnarodowych związanych z „nową gospodarką” na podstawie podziału mikroekonomicznego wg: „Financial Times” Global 500, „Fortune” Global 500, „Forbes” Global 2000, UNCTAD i Brand Finance. W ostatnim, czwartym rozdziale Autor przeprowadził badania empiryczne, których celem była identyfikacja „nowej gospodarki” na poziomie mikroekonomicznym w zakresie: zachowań strategicznych, kapitału intelektualnego oraz otoczenia zewnętrznego.

Wyniki badań Autora mają nie tylko teoretyczno-poznawcze znaczenie, ale także praktyczne, wskazują na konkretne działania, które powinny podejmować przedsiębiorstwa, aby korzystać z efektów jakie niesie ze sobą „nowa gospodarka”.

Łukasz Bryl – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ekonomii międzynarodowej, korporacji transnarodowych oraz „nowej gospodarki”.


Odpowiedzialnść organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszypub 13

Łukasz Augustyniak

Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy [...] magistra Łukasza Augustyniaka wywołuje skojarzenia sportowe z rekordowym skokiem w dal wykonanym przez młodego, utalentowanego i ambitnego skoczka na zawodach, w trakcie których jest szansa na uzyskanie nader zaszczytnego tytułu mistrzowskiego i uzyskania liczącego się w tej dziedzinie sportu wyniku.

- Z recenzji prof. dra hab. Jana Sandorskiego,
profesora emeritusa
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Temat rozprawy mgra Łukasza Augustyniaka "wpisuje się" w ważną z praktycznego punktu widzenia problematykę, również o doniosłym znaczeniu naukowym w obszarze prawa międzynarodowego. Zamiar skoncentrowana się na odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy jest również ze wszech miar zasadny, dotyczy bowiem zagadnienia, które – z jednej strony – nie było przedmiotem szerszej analizy w doktrynie polskiej, a jednocześnie ma istotne znaczenie praktyczne i wywołuje szereg problemów praktycznych i teoretycznych (dość wskazać na krąg spraw związanych z misjami pokojowymi).

- Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Barcza
z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


pub 12

Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec

Przemysław Ostojski

Dr Przemysław Ostojski napisał wybitną pracę w oparciu o polską i niemiecką doktrynę administracyjnego prawa egzekucyjnego, wyróżniającą się wśród innych publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej. Praca ta ma charakter oryginalny i wypełnia lukę w literaturze prawniczej z zakresu prawa administracyjnego. Autor wysuwa samodzielne tezy, dokumentuje je i przedstawia trafne wnioski. Walorem opracowania jest postawienie nowych pytań i wyjaśnienie wątpliwości związanych e stosowaniem przymusu na drodze administracyjnej. Ze względu na swoją tematykę i wielopłaszczyznowość ujęcia, praca może zainteresować szerokie grono odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków, prawników stosujących przepisy prawa administracyjnego, pracowników administracji publicznej, studentów prawa i administracji oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

- Prof. UWr dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, 
Uniwersytet Wrocławski

Praca Przemysława Ostojskiego stanowi kompletne studium poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, a mianowicie postępowaniu egzekucyjnemu w zakresie obowiązków administracyjno-prawnych w prawie Polski i Niemiec. W rozprawie rozważane są wszechstronnie różnorodne zagadnienia związane z etapami postępowania przymusowego. Pod tym względem ujęcie problematyki rozprawy ma charakter nowatorski i pozwoliło Autorowi na sformułowanie wielu interesujących, naukowo uzasadnionych wniosków de lege lata i de lege ferenda. Praca w swej zasadniczej części nie stanowi rejestru czy swoistego podsumowania osiągnięć doktryny w tym przedmiocie, lecz przeciwnie, stanowi w moim przekonaniu nowatorskie wieloaspektowe naświetlenie doniosłych jurydycznie problemów dotyczących etapów postępowania przymusowego w administracji.

- Prof. zw. dr hab. Andrzej Skoczylas
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego

pub 11

Barbara Hadryjańska

Wychodząc naprzeciw perspektywie wdrażania paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju, na każdym szczeblu działalności człowieka, w tym również w zakresie działalności produkcyjnej, podjęto badania, których końcowym rezultatem jest niniejsza książka. Badania dotyczyły ekologizacji, czyli działań prośrodowiskowych zorganizowanych procesowo, prowadzonych w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. 

Książka pozwala dostrzec i opisać pozytywną relację konkretnych działań ekologizacyjnych procesu produkcji z konkurencyjnością przedsiębiorstw przetwórstwa mleczarskiego.Tematykę książki dr B. Hadryjańskiej należy uznać za aktualną i ważną. Książka została opracowana na wysokim poziomie merytorycznym. Do jej przygotowania zostały wykorzystane liczne, aktualne, ważne, i co bardzo istotne, dobrze dobrane źródła literaturowe. Każde z omawianych zagadnień zostało opisane z należytą starannością, oparte na właściwych źródłach literaturowych i ciekawie zaprezentowane. 

– z recenzji wydawniczej dr hab. Arnolda Bernaciaka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tematyka książki jest jak najbardziej istotna i aktualna. W Polsce jeszcze zwraca się niewielką uwagę na znaczenie ekologizacji procesów produkcyjnych dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pani dr B. Hadryjańska przedstawiła bardzo interesujące wyniki badań procesów przystosowywania sektora mleczarskiego do wymogów środowiskowych stawianych przez konsumentów i władze. 

– z recenzji wydawniczej dr hab. Johannes Platje, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


pub 10

Wybrane problemy współczesnego rynku pracy

red. nauk. Ryszard Kamiński

„Publikacja (...) stanowi zbiór tekstów podejmujących istotne i aktualne zagadnienia rynku pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, a także, w pewnym zakresie, występujące w skali globalnej (np. wpływ procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa w krajach rozwiniętych gospodarczo na rynek pracy – obecnie i w przyszłości, zmiany charakteru pracy związane z przeobrażeniami technologicznymi i cywilizacyjnymi, bezrobocie osób młodych i wykształconych, różnice w położeniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy i ich uwarunkowania ekonomiczne i społeczno-kulturowe etc.). Przygotowanie poświeconej tej tematyce monografii stanowi niewątpliwie wartościową inicjatywę wydawniczą.”

– z recenzji prof. PP dr. hab. Marka Szczepańskiego

 

 


pub 09

Niniejsza książka jest plonem konferencji „Czego uczy nas obecny kryzys?”, która odbyła się w Poznaniu 29 listopada 2012 roku. Jej instytucjonalnymi organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu i Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji UAM z jednej strony, oraz z drugiej: Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu, EBEN Polska i Zakład Etyki Gospodarczej, Wydział Nauk Społecznych UAM. (...)

Celem konferencji, która odbyła się w listopadzie 2012 roku była wspólna – ekonomistów i etyków – refleksja nad przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu zapoczątkowanego w 2007 roku. To, co zaczęło się jako kryzys rynków finansowych, skutkowało załamaniem się wielu gospodarek, ujawnieniem słabości zadłużonych państw, wzrostem bezrobocia, a także – co nie mniej ważne – kryzysem zaufania do gospodarki i do jej wolnorynkowego modelu. Wszystko to stanowi poważne wyzwanie gospodarcze dla polityków oraz przedsiębiorców, ale także jest wielkim wyzwaniem intelektualnym zarówno dla ekonomistów, jak i pozostałych przedstawicieli nauk społecznych. Co się właściwie stało, które z mechanizmów zawiodły, dlaczego nikt nie widział wcześniej nadciągającej burzy pomimo widocznych od dawna jej oznak?

 ze Wstępu


pub 08

"(...) publikacja to efekt corocznych spotkań członków studenckich kół naukowych z takich ośrodków jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński.

Opracowanie podzielone zostało na trzy części, obejmujące swą tematyką najczęściej dyskutowaną problematykę z zakresu finansów i ubezpieczeń.
Pierwsza część książki - Ubezpieczenia gospodarcze - wymiar produktowy - obejmuje z jenej strony analizę uwarunkowań produktowych. (...) pojawia się również szeroka analiza produktów, które mocno zyskują dziś na popularności - ubezpieczenia dla rolnictwa (ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia maszyn), ubezpieczenia osobowe (ubezpieczenia skutków następstw nieszczęśliwych wypadków).

(...) W drugiej części - Ubezpieczenia społeczne - umieszczono opracowania poświęcone ubezpieczeniom społecznym.

(...) Rozdział trzeci - Ubezpieczenia społeczne - wymiar instytucjonalny - to analiza wybranych uczestników rynku finansowego."

– ze Wstępu


pub 07

"Pojęcia interesariusz jest w polskim piśmiennictwie naukowym używane od ponad 20 lat. Weszło na stałe do aparatu pojęciowego wykorzystywanego w opisie mechanizmów funkcjonowania współczesnych organizacji. Założenie, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu różnych grup interesów zawiązujących się zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz organizacji leży u podstaw teorii interesariuszy. (...) Niniejsze opracowanie poświęcone zarządzaniu relacjami z interesariuszami zostało podzielone na dwie części; pierwsza dotyczy relacji z interesariuszami zewnętrznymi, które w dużym stopniu przyjmują postać złożonych sieci relacji. Przdmiotem drugiej części są relacje z interesariuszami wewnętrznymi, przede wszystkim z pracownikami.
(...) należy zwrócić uwagę na fakt, że [niniejsza monografia] stanowi efekt pracy młodych badaczy, dysponujących ograniczonymi możliwościami badawczymi, ale jednocześnie formułujących ambitne cele swoich naukowych poszukiwań."

– ze Wstępu


pub 06

"Monografia (...) jest zbiorem opracowań reprezentujących różne dyscypliny i obszary badawcze związane z naukami ekonomicznymi.

(...) Monografia podzielona jest na trzy części. W części pierwszej obejmującej cztery opracownia znalazły się te z nich, które bazowały na danych pochodzacych ze źródeł wtórnych.

(...) W drugiej części monografii prezentowane są opracowania, których autorzy wykorzystali w badaniach dane pochodzące ze źródeł pierwotnych. Artykuły w tym przypadku odnoszą się zasadniczo do ludzi jako konsumentów.

W trzeciej części zaprezentowano dwa opracowania, które związane są nie tylko z aspektami poznawczymi ale również metodologicznymi. Takich opracowań jest z reguły niewiele, dlatego też zasługują na szczególną uwagę."

– ze Wstępu


pub 05"Książka Siła współdziałania – formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów prezentuje wyniki prac badawczych autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy z nich spogląda na tytułową internacjonalizację klastrów z nieco innej perspektywy, akcentując różne zagadnienia i zjawiska z nią związane. W efekcie powstało pięć artykułów, których treści nawzajem się uzupełniają i przenikają, ukazując wielowątkowość i wieloaspektowość omawianej problematyki. Opracowania układają się w logiczny ciąg rozpoczynający się od uporządkowania terminologii, przez opis mechanizmu internacjonalizacji klastra, po analizę jego konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności tak na poziomie przedsiębiorstw, branż, jak i regionów. Z tego względu warto czytać je po kolei, jednak, ponieważ każdy z artykułów stanowi wyraz odrębnie prowadzonych badań i autorskich przemyśleń, mogą być również studiowane niezależnie."

– ze Wstępu
 

 

 

wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe