Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 11 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    grudzień 2019 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis prof. UEP z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski w pierwszym półroczu 2019 r.


Spis treści
Wprowadzenie / Janusz J. Tomidajewicz / s. 2
1. Aktywność gospodarcza w I–II kwartale 2019 r. / Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis / s. 3
2. Rynek pracy w I półroczu 2019 r. / Baha Kalinowska-Sufinowicz / s. 7
3. Finanse państwa w pierwszym półroczu 2019 r. / Maciej Cieślukowski / s. 13
4. Stabilność cen i sytuacja złotego / Paweł Błaszczyk / s. 17
5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy w pierwszym półroczu 2019 r. / Krzysztof Waliszewski / s. 22
6. Sytuacja społeczna Polski w pierwszym półroczu 2019 r. / Łukasz Augustowski / s. 28
7. Charakterystyka ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w I półroczu 2019 r. / Janusz J. Tomidajewicz / s. 35Wprowadzenie
Oceniając sytuację gospodarczo-społeczną Polski w pierwszym półroczu 2019 r., jak zwykle w naszych raportach, stawiamy sobie pytana z jednej strony dotyczące tego, czy występujące w tym okresie tendencje świadczą o dobrym (efektywnym) wykorzystywaniu przez naszą gospo-darkę jej potencjału i zasobów oraz możliwości stwarzanych przez sytuację światową. Z drugiej strony próbujemy także ocenić czy w przebiegu procesów gospodarczych i społecznych w 2019 roku udało przełamać się występujące wcześniej zagrożenia i nieprawidłowości oraz czy nie pojawiły się nowe zjawiska i tendencje mogące zagrozić zrównoważonemu rozwojowi Polski w kolejnych latach.
    Ze względu na przypadające w tym roku wybory (europejskie i parlamentarne) istnieje prawdopodobieństwo, że przynajmniej niektóre z wielkości gospodarczych ukształtują się w tym roku pod wpływem „cyklu politycznego”. Jak się wydaje wyrazem tego cyklu były takie działania w polityce gospodarczej jak: rozszerzenie zakresu programu rodzina 500+, przyznanie emerytom tzw. 13 i 14 emerytury czy wprowadzenie tzw. Funduszu Solidarnościowego przeznaczonego na finansowanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Posunięcia te, w analizowanym przez nas okresie, w większości nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w danych statystycznych charakteryzujących sytuację gospodarczą i społeczną. Ich pierwsze konsekwencje prawdopodobnie będziemy mogli pokazać dopiero w raporcie omawiającym cały rok 2019, a pełna ocena tych działań będzie możliwa jeszcze później.
    Natomiast przedstawiona w tym raporcie charakterystyka sytuacji gospodarczej i społecznej u progu nowego cyklu politycznego, jak się nam wydaje, może być dobrym punktem odniesienia dla analiz przyszłej sytuacji gospodarczej i dla oceny efektów ewentualnych zmian w polityce gospodarczej prowadzonej w nowej kadencji władz politycznych.
    Oczywiście, tak jak w dotychczasowych raportach, staramy się tu unikać bezpośredniego angażowania się w kwestie polityczne, ograniczając się do opisu i analizy ich ewentualnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 11 - pobierz w pdf