Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 12 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    maj 2020 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Paweł Błaszczyk z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP z Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis, prof. UEP z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.Spis treści
Wprowadzenie (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 2
1. Aktywność ekonomiczna w sferze realnej. I–IV kwartał 2019 r. (Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis) / s. 3
2. Rynek pracy w 2019 roku (Baha Kalinowska-Sufinowicz) / s. 10
3. Stabilność cen i sytuacja złotego (Paweł Błaszczyk) / s. 22
4. Wykonanie budżetu państwa i zadłużenie Skarbu Państwa w 2019 roku (Maciej Cieślukowski) / s. 27
5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy (Krzysztof Waliszewski) / s. 32
6. Sytuacja społeczna Polski w 2019 roku (Łukasz Augustowski) / s. 37
7. Charakterystyka ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w 2019 r. (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 46Wprowadzenie
Kolejny raport o sytuacji gospodarczo-społecznej, jaki prezentujemy w ramach „Obserwatorium Ekonomicznego” ukazuje się w sytuacji szczególnej. Wynika to z tego, że począwszy od lutego i marca kluczowe znaczenie dla przebiegu procesów gospodarczych miało pojawienie się nowego i wcześniej zupełnie nie przewidywanego czynnika w postaci epidemii Covid-19. Zarówno od strony sytuacji zdrowotnej, jak i społeczno-gospodarczej, pojawienie się tej epidemii postawiło przed Polską zupełnie nowe wyzwania.
     Ze względu na dostępność danych i możliwość ich opracowania przedmiotem naszego raportu jest jednak jeszcze stan gospodarki w końcu 2019 r. Na sytuację społeczno-gospodarczą w tym momencie można zaś spojrzeć dwojako.
     Z jednej strony rok 2019 był ostatnim rokiem czteroletniego cyklu wyznaczonego objęciem władzy przez nową formację polityczną i wprowadzonymi przez nią zmianami w charakte-rze prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Równocześnie ze względu na odbywające się w tym roku wybory był to okres, w którym w polityce gospodarczej podjęto działania oparte głównie o krótkookresowe, polityczne, przesłanki. Tym samym analiza przebiegu i stanu gospodarki w 2019 r. może stanowić podstawę do oceny efektów polityki prowadzonej w ciągu ostatnich czterech lat i ewentualnego wpływu „roku wyborczego” na zjawiska gospodarcze i społeczne. Ze względu na przyjęte od samego początku naszych badań założenie ich apolityczności, w naszych opracowaniach nie odnosimy się bezpośrednio do żadnego z tych pytań. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w naszym raporcie informacje i analizy pozwolą naszym czytelnikom na uzyskanie zobiektywizowanych podstaw do udzielenia odpowiedzi na te pytania.
     Z drugiej strony stan, jaki nasza gospodarka osiągnęła w końcu 2019 r., określił jej możliwości i słabości wobec światowej pandemii Covid-19 i jej przebiegu w naszym kraju. Tym samym, choć w 2019 r. nie można było tej pandemii przewidzieć, wyniki tego roku mogą być oceniane przez pryzmat tego, na ile stanowią one dobrą podstawę dla walki z epidemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami. Także tu mamy nadzieję, że przedstawione w naszym raporcie fakty i analizy mogą przyczynić się do przeprowadzenia takiej oceny.
     Podobnie jak dotąd, raport nasz zmierza do omówienia trzech głównych, naszym zda-niem, składników sytuacji gospodarczo-społecznej tj. przebiegu procesów w sferze realnej, w sferze finansowej oraz w sferze społecznej.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 12 - pobierz w pdf