Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 10 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    czerwiec 2019 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- Dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- Dr hab. Maciej Cieślukowski prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- Dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz prof. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- Dr hab. Piotr Lis prof. UEP z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- Dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- Prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- Dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.
Spis treści:
Wprowadzenie / s. 2
1. Aktywność i wzrost i gospodarczy w kwartałach I–IV 2018 r. / s. 3
2. Rynek pracy w 2018 r. / s. 9
3. Wykonanie budżetu państwa i zadłużenie Skarbu Państwa w 2018 r. / s. 19
4. Stabilność cen i sytuacja złotego / s. 24
5. Sytuacja w sektorze bankowym i na rynku kapitałowym w 2018 r. / s. 30
6. Sytuacja społeczna Polski w 2018 r. / s. 38
7. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w 2018 r. / s. 46Wprowadzenie
Kolejny (tym razem już dziesiąty) raport „Obserwatorium Ekonomicznego PTE” zawiera informacje i ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej Polski w 2018 r. Ukazuje się on z nieco większym niż zwykle opóźnieniem. Przygotowując go, staraliśmy się bowiem poczekać na niektóre dane pozwalające na ukazanie możliwie całościowego obrazu stanu polskiej gospodarki w 2018 r.
   Mimo tego opóźnienia nie wszystkie z omawianych przez nas aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego udało się nam przedstawić równie dokładnie i rzeczowo. Jak zwykle najwięcej kłopotów sprawiło nam przedstawienie możliwie pełnej charakterystyki zmian, jakie dokonały się w analizowanym roku, w sytuacji społecznej. Tym bardziej chciałbym więc podziękować tu Panu mgr. Łukaszowi Augustowskiemu, który w naszym zespole przejął opiekę nad tą częścią naszych raportów.
   Dziesiąty raport „Obserwatorium Ekonomicznego PTE” omawia Rok 2018, który był w naszej gospodarce trzecim rokiem realizacji polityki gospodarczej wprowadzonej po zmianie ekipy politycznej kierującej naszym krajem. Tym samym sytuacja społeczno-gospodarcza w 2018 r. może w jakimś stopniu stanowić także podstawę do oceny skuteczności oraz efektów manewru przeprowadzonego przez tę ekipę w polityce gospodarczej i społecznej. W związku z tym w wielu miejscach w naszym raporcie odwołujemy się nie tylko do danych za ostatni rok, lecz dokonujemy porównań z okresem poprzedzającym ten manewr. Jak zwykle staramy się przy tym zachować neutralność polityczną, unikając bezpośrednich ocen o charak-terze politycznym, a koncentrować się na możliwie rzeczowym i obiektywnym przedstawieniu procesów gospodarczych i społecznych charakteryzujących naszą gospodarkę w ostatnim roku. Ocena tego, na ile się nam to udaje, należy już do naszych czytelników.
   Oczywiście próba ograniczenia się do dających się obiektywnie zweryfikować faktów i danych nie oznacza, że nie dostrzegamy w przebiegu procesów gospodarczych i społecznych w 2018 r. zarówno ich stron pozytywnych, jak i słabości, oraz pojawiających się w związku z nimi szans i zagrożeń. Ocena tego, co można uznać za słabość lub zagrożenie, a co za osiągnięcie i szansę dla gospodarki, zależy od przyjętych wartości i celów społecznych i gospodarczych. W naszych analizach i ocenach przyświeca nam jak sądzę idea, że za pozytywne należy uznać te zjawiska, które w gospodarce sprzyjają zachowaniu równowagi i tworzą podstawy do dalszego rozwoju, zaś w sferze społecznej pozwalają na podnoszenie poziomu życia i ograniczanie nadmiernych różnic społecznych. W tym zakresie, w jakim taki właśnie zestaw przyjętych przez nas wartości może być uznany za wybór ideologiczny, raport ten jest więc nie tylko wyrazem obiektywnego opisu sytuacji, lecz zawiera w sobie także elementy podejścia normatywnego.
   Mimo to, a także mimo oczywistych słabości informacyjnych i metodycznych zawartych w naszym raporcie, mamy nadzieję, że pozwoli on czytelnikowi na wyrobienie sobie lepszego poglądu na pro-cesy gospodarcze i społeczne, jakie zachodziły w polskiej gospodarce w 2018 r.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 10 - pobierz w pdf