Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 12 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    maj 2020 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Paweł Błaszczyk z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP z Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis, prof. UEP z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.Spis treści
Wprowadzenie (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 2
1. Aktywność ekonomiczna w sferze realnej. I–IV kwartał 2019 r. (Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis) / s. 3
2. Rynek pracy w 2019 roku (Baha Kalinowska-Sufinowicz) / s. 10
3. Stabilność cen i sytuacja złotego (Paweł Błaszczyk) / s. 22
4. Wykonanie budżetu państwa i zadłużenie Skarbu Państwa w 2019 roku (Maciej Cieślukowski) / s. 27
5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy (Krzysztof Waliszewski) / s. 32
6. Sytuacja społeczna Polski w 2019 roku (Łukasz Augustowski) / s. 37
7. Charakterystyka ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w 2019 r. (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 46Wprowadzenie
Kolejny raport o sytuacji gospodarczo-społecznej, jaki prezentujemy w ramach „Obserwatorium Ekonomicznego” ukazuje się w sytuacji szczególnej. Wynika to z tego, że począwszy od lutego i marca kluczowe znaczenie dla przebiegu procesów gospodarczych miało pojawienie się nowego i wcześniej zupełnie nie przewidywanego czynnika w postaci epidemii Covid-19. Zarówno od strony sytuacji zdrowotnej, jak i społeczno-gospodarczej, pojawienie się tej epidemii postawiło przed Polską zupełnie nowe wyzwania.
     Ze względu na dostępność danych i możliwość ich opracowania przedmiotem naszego raportu jest jednak jeszcze stan gospodarki w końcu 2019 r. Na sytuację społeczno-gospodarczą w tym momencie można zaś spojrzeć dwojako.
     Z jednej strony rok 2019 był ostatnim rokiem czteroletniego cyklu wyznaczonego objęciem władzy przez nową formację polityczną i wprowadzonymi przez nią zmianami w charakte-rze prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. Równocześnie ze względu na odbywające się w tym roku wybory był to okres, w którym w polityce gospodarczej podjęto działania oparte głównie o krótkookresowe, polityczne, przesłanki. Tym samym analiza przebiegu i stanu gospodarki w 2019 r. może stanowić podstawę do oceny efektów polityki prowadzonej w ciągu ostatnich czterech lat i ewentualnego wpływu „roku wyborczego” na zjawiska gospodarcze i społeczne. Ze względu na przyjęte od samego początku naszych badań założenie ich apolityczności, w naszych opracowaniach nie odnosimy się bezpośrednio do żadnego z tych pytań. Mamy jednak nadzieję, że przedstawione w naszym raporcie informacje i analizy pozwolą naszym czytelnikom na uzyskanie zobiektywizowanych podstaw do udzielenia odpowiedzi na te pytania.
     Z drugiej strony stan, jaki nasza gospodarka osiągnęła w końcu 2019 r., określił jej możliwości i słabości wobec światowej pandemii Covid-19 i jej przebiegu w naszym kraju. Tym samym, choć w 2019 r. nie można było tej pandemii przewidzieć, wyniki tego roku mogą być oceniane przez pryzmat tego, na ile stanowią one dobrą podstawę dla walki z epidemią i jej społeczno-gospodarczymi skutkami. Także tu mamy nadzieję, że przedstawione w naszym raporcie fakty i analizy mogą przyczynić się do przeprowadzenia takiej oceny.
     Podobnie jak dotąd, raport nasz zmierza do omówienia trzech głównych, naszym zda-niem, składników sytuacji gospodarczo-społecznej tj. przebiegu procesów w sferze realnej, w sferze finansowej oraz w sferze społecznej.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 12 - pobierz w pdf

 

Przegląd Ekonomiczny, nr 19

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne Teoria usług - PDF do pobrania

PTE PE 19

 

Spis treści

List Prezesa Zarządu Ryszard Kamiński s. 4
Wprowadzenie Monika Dobska s. 6
Postać prof. zw. dr hab. Kazimierza Rogozińskiego Monika Dobska s. 7
Katedra Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – historia Monika Dobska s. 10
Usługa – miniatura etymologiczna Kazimierz Rogoziński s. 16
Fundamenty nowego paradygmatu teorii usług Kazimierz Rogoziński s. 17
Wprowadzenie do teorii usług – wersja instant Kazimierz Rogoziński s. 20
Służba to drużba Kazimierz Rogoziński s. 28
Adherencja czyli współodpowiedzialność w procesie leczenia Monika Dobska s. 32
Obywatel w świetle reform zarządzania publicznego Roma Sośnicka s. 41
Zarządzanie strategiczne w podmiotach leczniczych – nowe wyzwania Marcin Kania s. 49
Zarządzanie usługami medycznymi w podmiocie leczniczym w oparciu o ocenę i poziom satysfakcji pacjentów Anna Cieślak s. 56
Zarządzanie usługami medycznymi w szpitalu powiatowym Anna Niechciałkowska s. 61
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych Marcin Kania s. 69
Leczenie w Unii Europejskiej Jakub Przybyła s. 77
Ewolucja pielęgniarstwa i jej wpływ na zarządzanie w oddziale szpitalnym Agnieszka Nowak s. 81
Nowe formy zarządzania jakością w usługach medycznych Anna Niechciałkowska s. 86
Pozytywny kontekst reklamacji w marketingu relacyjnym Marek Gnusowski s. 95

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej