"Obserwatorium Ekonomiczne PTE" nr 11

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem "OE", darmowego dodatku on-line do "Przeglądu Ekonomicznego", który zbiera i analizuje najnowsze dane o polskiej gospodarce.

Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski w pierwszym półroczu 2019 r. // nr 11 (grudzień 2019) // PDF

Spis treści
Wprowadzenie / Janusz J. Tomidajewicz / s. 2
1. Aktywność gospodarcza w I–II kwartale 2019 r. / Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis / s. 3
2. Rynek pracy w I półroczu 2019 r. / Baha Kalinowska-Sufinowicz / s. 7
3. Finanse państwa w pierwszym półroczu 2019 r. / Maciej Cieślukowski / s. 13
4. Stabilność cen i sytuacja złotego / Paweł Błaszczyk / s. 17
5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy w pierwszym półroczu 2019 r. / Krzysztof Waliszewski / s. 22
6. Sytuacja społeczna Polski w pierwszym półroczu 2019 r. / Łukasz Augustowski / s. 28
7. Charakterystyka ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w I półroczu 2019 r. / Janusz J. Tomidajewicz / s. 35

Nowa lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest to uzupełniona lista różniąca się od opublikowanej na początku roku.

Można go znaleźć pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu znajduje się na niej na poziomie I pod liczbą porządkową 396.

X Kongres Ekonomistów Polskich

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

 

logo X kongresu ekonomistów

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2019 r. pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany jest na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Tym samym Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.

Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby – z jednej strony umożliwić udział w nim jak najszerszej grupie uczestników, w tym ekonomistów polskich przebywających na stałe za granicą – z drugiej zaś – aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce.

Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego.

Koncepcja X Kongresu Ekonomistów Polskich została przygotowana przez Radę Programową, stanowiącą szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów nie tylko związanych z PTE i jego Radą Naukową. Kongres ten jest bowiem pomyślany jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

X Kongres poprzedzają organizowane przez PTE w 2018 i 2019 roku seminaria oraz inne debaty, w tym w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów”. Szczegółowe relacje z tych debat, w tym referaty i stenogramy debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE, a wybrane materiały także w periodyku „Biuletyn PTE” (zobacz więcej o PTE).

 

Więcej o kongrese na stronie: https://kongresekonomistow.pl/.

Konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce"

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Poznań w dniach 25-26 września 2019 r. gościł trzecią konferencję z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce".

Przewodniczącym jej rady programowej jest prof. Marek Ratajczak.

Obszary tematyczne konferencji to:
- instytucje w ekonomii i prawie,
- instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta,
- znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej,
- metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym,
- instytucje formalne a instytucje nieformalne,
- instytucje w zarzadzaniu organizacjami,
- badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

 

Instytucje konferecnja logo