Wydawnictwa

Michał Derbich. Opublikowano w Uncategorised

 

nno

Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych

Łukasz Bryl

Niniejsza książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i aneksu. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i wprowadzający w meritum problemu. Przedstawiono w nim pochodzenie pojęcia „nowej gospodarki” oraz jej rozwój w ujęciu historycznym, a także wskazano na problemy z jej definiowaniem. W drugim rozdziale Autor dokonuje przeglądu istniejących metod pomiaru rozwoju państw oraz dokonuje ich porównania w celu identyfikacji podobieństw metodologicznych. Posługując się pięcioma wskaźnikami, wskazuje kraje, które osiągnęły najwyższy poziom przekształcenia swojej gospodarki w „nową gospodarkę”. W trzecim rozdziale Autor wychodzi od pojęcia przedsiębiorstwa międzynarodowego i różnych jego teorii. Następnie przedstawia teoretyczne przesłanki znaczenia „nowej gospodarki” we współczesnym przedsiębiorstwie międzynarodowym. Rozdział ten poświęcony jest także egzemplifikacji korporacji transnarodowych związanych z „nową gospodarką” na podstawie podziału mikroekonomicznego wg: „Financial Times” Global 500, „Fortune” Global 500, „Forbes” Global 2000, UNCTAD i Brand Finance. W ostatnim, czwartym rozdziale Autor przeprowadził badania empiryczne, których celem była identyfikacja „nowej gospodarki” na poziomie mikroekonomicznym w zakresie: zachowań strategicznych, kapitału intelektualnego oraz otoczenia zewnętrznego.


Wyniki badań Autora mają nie tylko teoretyczno-poznawcze znaczenie, ale także praktyczne, wskazują na konkretne działania, które powinny podejmować przedsiębiorstwa, aby korzystać z efektów jakie niesie ze sobą „nowa gospodarka”.

Łukasz Bryl – adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ekonomii międzynarodowej, korporacji transnarodowych oraz „nowej gospodarki”.

 

Odpowiedzialnść organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy

Łukasz Augustyniak

Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy [...] magistra Łukasza Augustyniaka wywołuje skojarzenia sportowe z rekordowym skokiem w dal wykonanym przez młodego, utalentowanego i ambitnego skoczka na zawodach, w trakcie których jest szansa na uzyskanie nader zaszczytnego tytułu mistrzowskiego i uzyskania liczącego się w tej dziedzinie sportu wyniku.


- Z recenzji prof. dra hab. Jana Sandorskiego,
profesora emeritusa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Temat rozprawy mgra Łukasza Augustyniaka "wpisuje się" w ważną z praktycznego punktu widzenia problematykę, również o doniosłym znaczeniu naukowym w obszarze prawa międzynarodowego. Zamiar skoncentrowana się na odpowiedzialności organizacji międzynarodowych za działania ich funkcjonariuszy jest również ze wszech miar zasadny, dotyczy bowiem zagadnienia, które – z jednej strony – nie było przedmiotem szerszej analizy w doktrynie polskiej, a jednocześnie ma istotne znaczenie praktyczne i wywołuje szereg problemów praktycznych i teoretycznych (dość wskazać na krąg spraw związanych z misjami pokojowymi).


- Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Barcza
z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

-----

 

Niniejsza książka jest plonem konferencji „Czego uczy nas obecny kryzys?”, która odbyła się w Poznaniu 29 listopada 2012 roku. Jej instytucjonalnymi organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu i Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji UAM z jednej strony, oraz z drugiej: Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu, EBEN Polska i Zakład Etyki Gospodarczej, Wydział Nauk Społecznych UAM. (...)

  

Celem konferencji, która odbyła się w listopadzie 2012 roku była wspólna – ekonomistów i etyków – refleksja nad przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu zapoczątkowanego w 2007 roku. To, co zaczęło się jako kryzys rynków finansowych, skutkowało załamaniem się wielu gospodarek, ujawnieniem słabości zadłużonych państw, wzrostem bezrobocia, a także – co nie mniej ważne – kryzysem zaufania do gospodarki i do jej wolnorynkowego modelu. Wszystko to stanowi poważne wyzwanie gospodarcze dla polityków oraz przedsiębiorców, ale także jest wielkim wyzwaniem intelektualnym zarówno dla ekonomistów, jak i pozostałych przedstawicieli nauk społecznych. Co się właściwie stało, które z mechanizmów zawiodły, dlaczego nikt nie widział wcześniej nadciągającej burzy pomimo widocznych od dawna jej oznak?
 ze Wstępu

 

-----

"(...) publikacja to efekt corocznych spotkań członków studenckich kół naukowych z takich ośrodków jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński.

Opracowanie podzielone zostało na trzy części, obejmujące swą tematyką najczęściej dyskutowaną problematykę z zakresu finansów i ubezpieczeń.
Pierwsza część książki - Ubezpieczenia gospodarcze - wymiar produktowy - obejmuje z jenej strony analizę uwarunkowań produktowych. (...) pojawia się również szeroka analiza produktów, które mocno zyskują dziś na popularności - ubezpieczenia dla rolnictwa (ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia maszyn), ubezpieczenia osobowe (ubezpieczenia skutków następstw nieszczęśliwych wypadków).

(...) W drugiej części - Ubezpieczenia społeczne - umieszczono opracowania poświęcone ubezpieczeniom społecznym.

(...) Rozdział trzeci - Ubezpieczenia społeczne - wymiar instytucjonalny - to analiza wybranych uczestników rynku finansowego."

– ze Wstępu

 

------

 

"Pojęcia interesariusz jest w polskim piśmiennictwie naukowym używane od ponad 20 lat. Weszło na stałe do aparatu pojęciowego wykorzystywanego w opisie mechanizmów funkcjonowania współczesnych organizacji. Założenie, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu różnych grup interesów zawiązujących się zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz organizacji leży u podstaw teorii interesariuszy. (...) Niniejsze opracowanie poświęcone zarządzaniu relacjami z interesariuszami zostało podzielone na dwie części; pierwsza dotyczy relacji z interesariuszami zewnętrznymi, które w dużym stopniu przyjmują postać złożonych sieci relacji. Przdmiotem drugiej części są relacje z interesariuszami wewnętrznymi, przede wszystkim z pracownikami.
(...) należy zwrócić uwagę na fakt, że [niniejsza monografia] stanowi efekt pracy młodych badaczy, dysponujących ograniczonymi możliwościami badawczymi, ale jednocześnie formułujących ambitne cele swoich naukowych poszukiwań."

– ze Wstępu

 

-----

"Monografia (...) jest zbiorem opracowań reprezentujących różne dyscypliny i obszary badawcze związane z naukami ekonomicznymi.

(...) Monografia podzielona jest na trzy części. W części pierwszej obejmującej cztery opracownia znalazły się te z nich, które bazowały na danych pochodzacych ze źródeł wtórnych.

(...) W drugiej części monografii prezentowane są opracowania, których autorzy wykorzystali w badaniach dane pochodzące ze źródeł pierwotnych. Artykuły w tym przypadku odnoszą się zasadniczo do ludzi jako konsumentów.

W trzeciej części zaprezentowano dwa opracowania, które związane są nie tylko z aspektami poznawczymi ale również metodologicznymi. Takich opracowań jest z reguły niewiele, dlatego też zasługują na szczególną uwagę."

– ze Wstępu

 

-----

"Książka Siła współdziałania – formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów prezentuje wyniki prac badawczych autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy z nich spogląda na tytułową internacjonalizację klastrów z nieco innej perspektywy, akcentując różne zagadnienia i zjawiska z nią związane. W efekcie powstało pięć artykułów, których treści nawzajem się uzupełniają i przenikają, ukazując wielowątkowość i wieloaspektowość omawianej problematyki. Opracowania układają się w logiczny ciąg rozpoczynający się od uporządkowania terminologii, przez opis mechanizmu internacjonalizacji klastra, po analizę jego konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności tak na poziomie przedsiębiorstw, branż, jak i regionów. Z tego względu warto czytać je po kolei, jednak, ponieważ każdy z artykułów stanowi wyraz odrębnie prowadzonych badań i autorskich przemyśleń, mogą być również studiowane niezależnie."

– ze Wstępu

-----

 

Oddział PTE w Poznaniu jest patronem wydania książki Grahama Kenny "Strategia Dywersyfikacji"

Książkę można zamówić w Wydawnictwie Explanator lub w Oddziale PTE przy ul Klasztornej 24/25. Dla członków PTE cena nizsza o 20%. 

 

-----

 

Z suchych faktów historycznych Axelrod wydobywa dwadzieścia pięć aspektów Churchillowskiego stylu zarządzania, dzięki któremu wyróżniał się jako przywódca, strateg, taktyk, orator, menadżer i wiele więcej. Każdy, kto ma ambicje przywódcze, wiele wyniesie z tych lekcji.

 

-----

 

W książce autorstwa Rona Karra, przedstawiony zostaje powtarzalny proces, opierający się na założeniu, że wielcy sprzedawcy kierują swoimi relacjami z klientami w ten sam sposób, w który wielcy przywódcy sprzedają idee.

 

-----

 

„Nie chodzi o zyski - chodzi wyłącznie o zyski” to długo oczekiwany dzwonek alarmowy dla setek tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Ta książka bezpardonowo serwuje twardą, nieskażoną prawdę właścicielom firm.  Jego rady mają jedną wadę i jedną zaletę: są czasem trudne do zaakceptowania, ale działają.  

 

 

Władze Oddziału PTE w Poznaniu

Michał Derbich. Opublikowano w Uncategorised

Kadencja 2015–2020

Ryszard Kamiński Prezes
Prezes Zarządu PTE w Poznaniu,
członek Rady Naukowej oraz
Prezydium Zarządu Krajowego PTE

 

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - Prezes Zarządu

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk - Wiceprezes Zarządu

prof. PP dr hab. Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu

dr Ewa Badzińska - Sekretarz

 

Członkowie Zarządu Oddziału

prof. UEP dr hab. Monika Dobska

dr Małgorzata Dolata

mgr Piotr Falger

prof. UAM dr hab. Michał Flieger

prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska

mgr Barbara Martyńska

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

mgr Przemysław Trawa

prof. PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

 

Rada Wydawnicza wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

prof. PP dr hab. Marek Szczepański

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

dr Ewa Badzińska

 

mgr Maciej Mikulewicz - Asystent Zarządu, redaktor techniczny wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu

 

 

 

underconstruction

Custom Article

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Suspendisse sagittis arcu a eros consequat, in gravida sapien rutrum. Phasellus vel elit scelerisque tortor commodo bibendum at vitae neque. Donec porta massa vitae laoreet auctor. Duis varius libero ligula, id tempor mi posuere eget