Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Wynik Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Informujemy, że 2 września 2021 r. odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału PTE w Poznaniu. Ustępujący Prezes Zarządu prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński złożył sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od marca 2015 r. do sierpnia 2021 r. Sprawozdanie zostało przyjęte, a Zarząd Oddziału otrzymał absolutorium. Zjazd dokonał wyboru nowych władz Oddziału.
 
Prezesem Zarządu została wybrana prof. UEP dr hab. Monika Dobska.
 
Ponadto w skład zarządu weszli:
- prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - Wiceprezes Zarządu,
- prof. PP dr hab. Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu,
- dr Ewa Badzińska,
- prof. UEP dr hab. Maciej Cieślukowski,
- dr Małgorzata Dolata,
- prof. UAM dr hab. Michał Flieger,
- prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska,
- prof. UEP dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz,
- prof. dr hab. Eryk Kosiński,
- mgr Barbara Martyńska,
- prof. dr hab. Zdzisław Puślecki,
- prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz,
- prof. PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka.
 
Zjazd powołał również Komisję Rewizyjną w składzie:
- prof. dr hab. Marzena Remlein - Przewodnicząca,
- dr Ewelina Kuberska,
- prof. UEP dr hab. Marek Masztalerz.
 

Zostali także wybrani delegaci na Zjazd Krajowy PTE w osobach:
prof. UEP dr hab. Maciej Cieślukowski,
prof. UEP dr hab. Monika Dobska,
prof. dr hab. Marian Gorynia,
prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska,
prof. UEP dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz,
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński,
prof. dr hab. Bogna Pilarczyk,
prof. dr hab. Zdzisław Puślecki,
prof. dr hab. Marek Ratajczak,
prof. PP dr hab. Marek Szczepański,
prof. UEP dr hab. Janusz Tomidajewicz,
prof. dr hab. Maciej Żukowski.

Zjazd Wyborczy Oddziału 2 września 2021

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PTE Oddziału w Poznaniu na posiedzeniu 1.07.2021 r. podjął uchwałą nr 2/2021 decyzję o organizacji Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 2 września 2021 r.

Mamy zaszczyt zaprosić członków Stowarzyszenia do wzięcia w nim udziału. Odbędzie się on na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości nr 10 w budynku A w sali nr 111 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i o godzinie 17:15 w drugim terminie.

Proponowany porządek Zjazdu:

1. Otwarcie Zjazdu

2. Przyjęcie szczegółowego porządku i regulaminu obrad

3. Wybór Komisji Zjazdu

4. Złożenie sprawozdania ustępujących władz za kadencję 2015-2020

5. Wybory nowych władz Oddziału PTE w Poznaniu

6. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy PTE

7. Ogłoszenie wyników wyborów

8. Przyjęcie uchwał Zjazdu

9. Wolne głosy i wnioski

10. Zamknięcie Zjazdu

Jednocześnie przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich przez tych z Państwa, którzy do tej pory tego nie uczynili. W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z biurem Oddziału.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych”

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych”.

Konferencja była zorganizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych na UAM przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli badacze z pięciu polskich uczelni oraz z czterech ośrodków naukowych na Ukrainie. Konferencję otwarł Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - Prof. dr hab. Tomasz Nieborak.

Referaty wygłosili między innymi członkowie zarządu Oddziału PTE w Poznaniu: Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (nt. Projekt dyrektywy UE na temat raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw), Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki (nt. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w modularyzacji działalności innowacyjnej),  Prof. PP dr hab. Marek Szczepański (nt. Wpływ koronawirusa na wprowadzenie innowacji w zakładowych systemach emerytalnych). Moderatorem w trakcie pierwszej sesji konferencji był członek zarządu Oddziału: Prof. UAM dr hab. Michał Flieger.

Kryzys jako determinanta innowacji 1  Kryzys jako determinanta innowacji 3
Kryzys jako determinanta innowacji 2

Przegląd Ekonomiczny, nr 21

Michał Derbich. Opublikowano w Wiadomości

"Przegląd Ekonomiczny" nr 21/2021

Wydanie specjalne
75 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W POZNANIU

Spis treści:PE21 OKŁADKA 1 mały

  • Wstęp – Monika Dobska 4
  • 75 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu – Ryszard Kamiński 5
  • Działalność zarządu oddziału PTE w Poznaniu w latach 2015–2021 – Ryszard Kamiński 12
  • Praca i polityka społeczna w dokonaniach prof. Józefa Orczyka – Jan Szambelańczyk, Paweł Łuczak 17
  • Prof. Bogna Pilarczyk – dokonania naukowe, dydaktyczne i organizatorskie – opracowała redakcja 21
  • Prezesi PTE w Poznaniu – opracowała Monika Dobska 23
  • Publikacje książkowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu wydane w 2020 r. – 40
  • Wprowadzenie do „Obserwatorium Ekonomicznego PTE” nr 13. Sytuacja gospodarczospołeczna Polski w pierwszym półroczu 2020 r. – Janusz J. Tomidajewicz 46

  Pobierz w pdf

Konferencja „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Zapraszamy 20 stycznia 2021 r. do wysłuchania, za pośrednictwem platformy MS Teams, konferencji naukowej „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”.

Konferencję otworzą: Pani Rektor UAM prof. B. Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. T. Nieborak, oraz Wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz, która wygłosi otwierający referat nt. działań UE w zakresie walki z COVID-19.

 

OCHRONA ZDROWIA W CZASACH PANDEMII 20.01.2021

 

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, wspólnie z Katedrą Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prof. n. UEP Monika Dobska) oraz Katedrę i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. n. UM Monika Urbaniak).

Prelegentami w ramach Konferencji będą, m.in., prof. Daniele Senzani, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Bolonii, Włochy (referat pt. Healthcare System: from emergence to resilience? Some possible perspective from the Italian (legal) system), czy prof. Maura Couglin, Rice University w Houston, USA (referat pt. The Advantages and Disadvantages of the US Healthcare System during the COVID-19 Pandemic) oraz wielu znamienitych profesorów oraz praktyków z całej Polski.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia, znajdują się na stronie UAM – TUTAJ.

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej