Historia

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W POZNANIU
W LATACH 1946-2019

WSTĘP

logo pte pl     W okresie od 1946 r. do chwili obecnej działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu przechodziła wiele przemian. Zmieniające się otoczenie i sytuacja gospodarcza w kraju wymuszały podjęcie różnych działań dostosowawczych i ewolucję roli jaką Towarzystwo odgrywało w Wielkopolsce. Jednak zawsze chęć służenia „nauce i potrzebom życia” była tym co motywowało Poznański Oddział Towarzystwa do działania na rzecz wielkopolskiego środowiska ekonomistów.
     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od samego początku budowy powojennej rzeczywistości w Polsce było instytucją ważną w środowisku Wielkopolski i taką pozostaje po dzień dzisiejszy. Dostosowując się do zmian i wyzwań jakie niesie ze sobą współczesność stara się poprzez działalność statutową podnosić stan świadomości ekonomicznej Wielkopolan i nie tylko. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie historii oddziału w Poznaniu i pokazanie roli jaką odgrywał na przestrzeni lat i w dalszym ciągu odgrywa w kształtowaniu rzeczywistości społeczno – gospodarczej regionu.

POWSTANIE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA I PIERWSZA DEKADA DZIAŁALNOŚCI

     Zebranie, które dało początek istnieniu oddziału w Poznaniu odbyło się w gmachu ówczesnej Akademii Handlowej 29 kwietnia 1945 roku. Twórcą Towarzystwa w Poznaniu i jego prezesem w latach 1946 - 1952 prof. dr Edward Taylor. Początki działalności Stowarzyszenia koncentrowały się wokół zebrań odczytowych i dyskusyjnych Zarządu Oddziału. Poruszana tematyka dotyczyła przemysłu, handlu, planowania gospodarczego, kształtu powojennej gospodarki naszego kraju, a nawet międzynarodowej współpracy ekonomicznej. Warto w tym miejscu wspomnieć o inicjatywie realizowanej przez samego Prezesa Oddziału Profesora Taylora, w ramach której dokonywał on na zebraniach Zarządu przeglądu najciekawszej i najbardziej aktualnej literatury ekonomicznej. Oprócz wystąpień stricte teoretycznych zaczęły się pojawiać te dotyczące spotkania teorii z praktyką gospodarczą. Doprowadziło to do wyodrębnienia się 7 sekcji tematycznych w ramach Wyższej Szkoły Ekonomicznej, które stały się nowym i ważnym ogniwem organizacyjnym Oddziału:
• Sekcja Statystyki,
• Sekcja Finansów,
• Sekcja Ekonomiki Handlu,
• Sekcja Planowania Gospodarki Narodowej,
• Sekcja Ekonomiki Przemysłu,
• Sekcja Rachunkowości,
• Sekcja Gospodarki Materiałowej.

     Poza działaniami popularyzatorskimi Oddział w 1953 roku rozpoczął działalność szkoleniową, która miała na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji gospodarczej. Szkolenie ekonomiczne, którego prekursorem był oddział poznański było odpowiedzą na potrzebę szkolenia kadry kierowniczej zarówno dla przedsiębiorstw jak i instytucji gospodarczych.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W LATACH 1957 - 1971

     Nowy etap funkcjonowania Oddziału otwiera powstanie pierwszych kół PTE. Ta nowa jednostka organizacyjna miała na celu jednoczyć ekonomistów pracujących w przedsiębiorstwach i instytucjach użyteczności publicznej. Miało to doprowadzić do zbliżenia teorii ekonomii i praktyki, a także umożliwienia integracji ekonomistów nie tylko w Poznaniu jako mieście wojewódzkim, ale również w mniejszych miejscowościach w ramach struktur kół terenowych . Przyczyniło się to do wzrostu liczby członków Towarzystwa, która w 1964 roku po raz pierwszy przekroczyła tysiąc osób. Na końcu omawianego okresu liczba członków zrzeszonych w całym województwie w ramach struktur kół terenowych wynosiła 3 728, co stanowiło ponad 83% całego stanu członkowskiego.
Oprócz tego dalszej intensyfikacji podlegała działalność sekcji tematycznych wyodrębnionych już w poprzednich latach. Jednak i ona w pewnym stopniu ewoluowała. Obok odczytów ważną formą aktywności dla sekcji stały się wystąpienia na posiedzeniach terenowych kół także uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych oraz seminariach szkoleniowych i środowiskowych.
     Z końcem lat sześćdziesiątych w wyniku stałego rozwoju Oddziału doszło do utworzenia kolejnych jednostek organizacyjnych. Były to terenowe Rady Koordynacyjne oraz Branżowa Rada Koordynacyjna przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Do ich zadań należała m.in. kontrola pracy kół terenowych oraz wspieranie ich działalności w sytuacjach, kiedy nie były one w stanie podołać określonemu zadaniu we własnym zakresie. Ponadto utworzona została zupełnie nowa forma członkostwa w poznańskim oddziale PTE. Ideą zbiorowego członkostwa, bo o tym mowa, było wsparcie finansowe działalności Towarzystwa przez przedsiębiorstwo, które mogło w zamian liczyć na współpracę i nieodpłatne korzystanie z działalności szkoleniowej i konsultacyjnej oferowanej przez Oddział.
     W 1957 roku Oddział zapoczątkował także działalność wydawniczą; została ona sfinansowana i zorganizowana w ramach własnych środków Oddziału. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez kadry kierownicze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji państwowej w 1959 roku został utworzony Ośrodek Konsultacji i Analiz Gospodarczych. Jego działalność sprowadzała się do sporządzania analiz społeczno – gospodarczych o wysokiej wartości merytorycznej i naukowej, która wspierała działalność praktyczną. Podobną inicjatywą było powołanie do życia Punktu Informacji Ekonomicznej. Głównym celem tego organu było wzbogacenie warsztatu pracy ekonomistów oraz upowszechnienie praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA W LATACH 1972 - 1984

     Funkcjonowanie oddziału w kolejnych latach charakteryzowało się stabilizacją stanu członkowskiego jak i rozwojem rozwiązań instytucjonalnych. Nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi stały się zespoły robocze – o charakterze doraźnym oraz stałe agendy Zarządu takie jak Klub Postępu Ekonomicznego czy Rada Naukowa oddziału ds. konferencji naukowych która funkcjonowała od roku 1983. Utworzono ponadto kolejna sekcję tematyczną „Polityki społecznej”.
W opisywanym okresie aktywność w zakresie działalności statutowej przesunęła się w stronę funkcjonowania kół terenowych oraz sekcji tematycznych przy Oddziale. Tematyka odczytów i wystąpień organizowanych przez Oddział koncentrowała się na kolejnych etapach przekształcania polskiej gospodarki. Prace przygotowywane przez członków Towarzystwa prezentowały wartościową optykę z poziomu mikro, przedstawiając funkcjonalne oraz instytucjonalne aspekty zmian w zmieniających się stosunkach produkcji. Oprócz tego ważnym obszarem zainteresowań poznańskich ekonomistów i sympatyków Oddziału był istotny nurt rozwoju zasobów wytwórczych i ich wpływu na wzrost gospodarczy. W latach 1981 – 1984 zorganizowano łącznie ponad 400 seminariów i konsultacji w przedsiębiorstwach i ponad 70 w Oddziale dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw.
     Zupełnie nową inicjatywą była organizacja we współpracy Zarządu z Akademią Ekonomiczną - Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, którego trzy edycje odbyły się w latach 1976 – 1979. W zamyśle organizatorów tego przedsięwzięcia zmagania turniejowe miały tworzyć przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń młodego pokolenia ekonomistów. Uzupełniającym działaniem popularyzatorskim realizowanym przez poznański Oddział w tym czasie było przeprowadzanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową wśród absolwentów szkół ekonomicznych i policealnych szkół ekonomicznych.
Ten etap rozwoju Towarzystwa w Poznaniu kończy bardzo ważna w historii Oddziału data. 11 października 1977 roku oddano do użytku członków „Dom Ekonomisty” przy ul. Klasztornej w Poznaniu.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU U SCHYŁKU SYSTEMU GOSPODARKI CENTRALNIE ZARZĄDZANEJ

     Sytuacja społeczno-polityczna w ostatnim okresie dekady lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku miała spory wpływ na działalność i aktywność członków. Znajdowało to odzwierciedlenie chociażby w liczbie członków zrzeszonych w poznańskim oddziale, która systematycznie malała w tym czasie. Negatywne tendencje odnotowywane w polskiej gospodarce spowolniły, ale nie zatrzymały zupełnie działalności Towarzystwa w Poznaniu. Kontynuowało ono swoją działalność edukacyjno - popularyzatorską poprzez aktywność kół terenowych oraz sekcji tematycznych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w omawianym czasie po raz pierwszy ukonstytuowały się koła młodzieżowe przy poznańskim oddziale, które miały stanowić płaszczyznę rozwijania ekonomicznych zainteresowań młodzieży. Oprócz działalności stricte naukowej i skierowanej do środowiska związanego z ekonomią i gospodarką Zarząd Oddziału zapoczątkował nową inicjatywę, która skierowana była do społeczności Miasta Poznania. Były to seminaria, których obszar tematyczny obejmował funkcjonowanie przedsiębiorstw, sprawy pracownicze, podatki oraz inne kwestie, które dotyczyły mieszkańców miasta Poznania. W tym czasie Oddział był inicjatorem konferencji naukowych (30 ogólnopolskich, 1 międzynarodowej), które były platformą wymiany myśli i doświadczeń między teoretykami, praktykami oraz politykami gospodarczymi.
     Oprócz działalności Oddziału w Wielkopolsce należy wspomnieć o aktywności członków i przedstawicieli wielkopolskiego środowiska naukowego w przedsięwzięciach o skali ogólnopolskiej. Na szczególną uwagę zasługuje XIII Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się w listopadzie w Krakowie 1987 roku. Wydarzenie to było organizowane przez całe Towarzystwo na poziomie krajowym, a w komitecie organizacyjnym pracowali przedstawiciele poznańskiego Oddziału: Profesorowie Janusz Piasny oraz Wacław Jarmołowicz. Dodatkowo referat pt. „Rozwój systemu funkcjonowania gospodarki: doświadczenia i perspektywy” wygłosił Profesor Wacław Wilczyński.
     W opisywanym czasie dostrzeżona została również potrzeba intensywniejszej popularyzacji wiedzy ekonomicznej. Stąd z inicjatywy Ministerstwa Oświaty i Wychowania zapoczątkowana została Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, która od samego początku była afiliowana przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Kolejną nową inicjatywą Oddziału na poziomie regionalnym było wdrożenie programu podnoszenia kwalifikacji ekonomistów. Dzięki temu projektowi, ekonomiści mogli uzyskiwać tytuły zawodowe: „Ekonomista specjalista .... stopnia” oraz „Technik ekonomista ... stopnia”. Na szczególną uwagę zasługuje powołanie do życia Zakładu Gospodarczego „PETEX”, który był odpowiedzią na zapotrzebowanie na usługi doradztwa ekonomicznego. Zakład prowadził pionierską jak na ówczesne czasy działalność doradczą. Dla poznańskiego oddziału „PETEX-u” pracowało blisko 100 pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni, którzy opracowywali raporty i analizy, które były odpowiedzią na wyzwania i realne problemy gospodarki w okresie przekształceń.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

     Zmiany jakie dokonały się w polityce i gospodarce Polski w 1989 roku i latach następnych w dużym stopniu wpływały na działalność i aktywność Towarzystwa. Transformacja Polski od ustroju socjalistycznego do demokratycznego oraz od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej oznaczała szereg niespotykanych do tej pory wyzwań zarówno dla Towarzystwa jak i dla innych podmiotów. Wyróżnić można tutaj dwa główne nurty merytoryczne działalności Towarzystwa. Po pierwsze brało ono aktywny udział w tworzeniu podstaw teoretycznych gospodarki rynkowej i we wprowadzaniu tych założeń w życie gospodarcze państwa i przedsiębiorstw. Drugim członem funkcjonowania Oddziału była działalność szkoleniowa, której zadaniem było przygotowanie wykwalifikowanej kadry mającej odegrać istotną rolę w przeprowadzaniu reform ustrojowych.
     Kontynuacją tradycyjnych form działania Oddziału było organizowanie konferencji odpowiadających swoją tematyką najważniejszym problemom i wyzwaniom jakie wolnorynkowy ustrój stawiał przed polską gospodarką. Towarzystwo w Poznaniu organizowało wydarzenia poruszające wspomnianą problematykę na poziomie krajowym, ale również regionalnym we współpracy z takimi instytucjami jak Akademia Ekonomiczna w Poznaniu czy Główny Urząd Statystyczny. Uzupełnieniem tej działalności był kolejny Kongres Ekonomistów Polskich odbywający się w 1993 roku, na którym po raz kolejny wielkopolskie środowisko ekonomiczne było silnie reprezentowane z Profesorem Bohdanem Gruchmanem na czele. W omawianym okresie Oddział organizował kilkudniowe seminaria, które miały przygotować kadrę kierowniczą wielkopolskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w nowych warunkach rynkowych.
     Kolejnym obszarem aktywności Towarzystwa w nowej rzeczywistości gospodarczej była działalność redakcyjna. Oprócz wielu publikacji książkowych, wydanych na początku lat 90. reaktywowano wydawanie biuletynu informacyjnego Oddziału, który w latach 1994-1995 ukazywał się jako kwartalnik o nazwie „Przegląd Ekonomiczny”. Oprócz tego Oddział rozpoczął w tym okresie szeroko zakrojoną działalność kursową dla osób z wyższym wykształceniem, która umożliwiała im uzyskanie i potwierdzenie kwalifikacji w nowych i dotychczas nieznanych zawodach takich jak makler giełdowy czy syndyk masy upadłościowej.
     W okresie przemian Towarzystwo dalej prowadziło działalność popularyzatorską poprzez organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która z roku na rok cieszyła się rosnącym zainteresowaniem znajdującym odzwierciedlenie w systematycznie rosnącej liczbie uczestników oraz dobrych wynikach uzyskiwanych przez uczniów biorących udział w tym przedsięwzięciu.
     Prezesem Zarządu w okresie burzliwych lat transformacji ustrojowej był przez cztery kadencje (lata 1989 - 2001) prof. Józef Orczyk. To za jego prezesury Oddział zanotował wiele znaczących sukcesów.
     XXI wiek to dla Oddziału okres stabilizacji jego pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju poprzez szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie Wielkopolski i nie tylko. Początek tego stulecia to również czas podsumowań. W 2006 roku Oddział obchodził 60-lecie swojego istnienia, które uczcił uroczystym seminarium, podczas którego wysłuchano wykładu okolicznościowego wygłoszonego przez Profesora Marka Ratajczaka pt. „Miejsce i rola Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w życiu gospodarczym kraju”.
     Działalność merytoryczna Oddziału w ostatnich kilkunastu latach koncentrowała się na teoretycznych i praktycznych aspektach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wzrostu znaczenia informatyzacji we wszystkich dziedzinach życia w tym również w ekonomii. Intensyfikacji uległa działalność Towarzystwa dotycząca organizacji wykładów otwartych. W ich organizację efektywnie włączyło się powstałe w 2014 roku Koło PTE na Uniwersytecie m. Adama Mickiewicza. Ich tematyka w ostatnich latach w dużej mierze dotyczyła przyszłych aspektów integracji europejskiej w kontekście przystąpienia Polski do Unii. Oprócz tego poruszone zostały tematu rozwoju gospodarczego miasta oraz szersze makroekonomiczne problemy gospodarki światowej takie jak chociażby globalne kryzysy finansowe, rozwój cybergospodarki oraz coraz silniejszej internacjonalizacji polskiej gospodarki. Wykładowcami byli nie tylko polscy eksperci, ale również zaproszeni naukowcy z zagranicy (np. Niemiec, USA, Bułgarii, Włoch).
     Oddział kontynuował swoją działalność konferencyjną i seminaryjną. W latach 2010 – 2017 Odział zorganizował lub był współorganizatorem 17 konferencji i seminariów naukowych. Przedsięwzięcia te często realizował w kooperacji z poznańskimi uczelniami wyższymi (takimi jak: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska czy też Wyższa Szkoła Bankowa), instytucjami zagranicznymi (Fundacja Ludwiga Erharda w Bonn), bankami (PKO S.A. w Poznaniu) czy też z jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Urząd Miasta w Poznaniu).
     Ciekawą inicjatywą realizowaną w ostatnim okresie działania Towarzystwa były spotkania dyskusyjne, które miały za zadanie podnosić świadomość i poziom wiedzy ekonomicznej wśród mieszkańców województwa. Często organizowane one były we współpracy z młodymi ekonomistami rekrutującymi się spośród doktorantów i studentów. Oddział kontynuował działalność szkoleniową; w latach 2010-2017 przeprowadzono 95 cyklów szkoleń, w których uczestniczyło ponad 900 osób. Oddział współorganizował również część zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych na UAM.
     W 2002 roku Zarząd Oddziału podpisał umowę z Europejską Szkołą Kursów Korespondencyjnych, która niejako uzupełnia działalność szkoleniową Towarzystwa. Na mocy podpisanej umowy Oddział jest odpowiedzialny za weryfikację wiedzy kursantów, którzy korespondencyjnie przygotowują się do egzaminów z takich dziedzin jak księgowość, negocjacje w biznesie czy marketing i zarządzanie. Działalność we współpracy z ESKK z powodzeniem prowadzona jest do dzisiaj.
     W omawianym okresie prowadzono intensywną działalność wydawniczą. W 2010 r. wznowiono wydawanie kwartalnika „Przegląd Ekonomiczny”. Do tej pory łącznie ukazało się 15 numerów tego czasopisma. Oprócz autorów polskich (przede wszystkim ekonomistów i prawników) w Przeglądzie Ekonomicznym publikowali swoje artykuły autorzy zagraniczni (z USA, Rosji, Bułgarii i Ukrainy). W 2015 roku uruchomiono wydawanie w formie on-line biuletynu ekonomicznego „Obserwator Gospodarczy”, który jest swoistym komentarzem do aktualnie odnotowywanych tendencji gospodarczych w Polsce. W ostatnich kilku latach Oddział wydał 15 książek naukowych. Część z nich ukazała się w serii Studia Ekonomiczne oraz Studia Prawnicze. Jest to swoiste nawiązanie do tradycji publikowania opracowań naukowych autorów poznańskich w ramach serii wydawniczych jaką zapoczątkował pierwszy Prezes Zarządu Oddziału Prof. Edward Taylor.

     Najnowsza historia Oddziału przyniosła również spore zmiany natury organizacyjnej. „Dom Ekonomisty”, który służył Towarzystwu przez kilkadziesiąt lat niestety generował zbyt wysokie koszty utrzymania i tym samym nadmiernie obciążał budżet Oddziału. W związku z tym w czerwcu 2017 r. budynek ten został sprzedany, a w lipcu 2017 roku Oddział zmienił siedzibę. Mieściła się ona w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaś w połowie roku 2019 Oddział przeniósł się do nowej, stałej siedziby w zakupionym i wyposażonym tego samego roku lokalu przy ul. Piątkowskiej 122/3. Nowa siedziba Oddziału to powrót do aktywności szkoleniowej i seminaryjnej dzięki znajdujących się w niej salach: prezydialnej i konferencyjnej. W 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdziło też status Wydawnictwa PTE w Poznaniu jako wydawnictwa naukowego uprawnionego do wydawania monografii naukowych, umieszczając je na poziomie I wydawnictw (80 pkt.).

Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 13 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    grudzień 2020 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Paweł Błaszczyk z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis, prof. UEP z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Zuzanna Rataj z Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
- dr Katarzyna Suszyńska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.Spis treści
Wprowadzenie: Polska w pierwszej fazie pandemii COVID-19 (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 3
1. PKB i aktywność gospodarcza. I–II kwartał 2020 r. (Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis) / s. 7
2. Rynek pracy w Polsce w I półroczu 2020 r. (Baha Kalinowska-Sufinowicz) / s. 11
3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (Krzysztof Waliszewski) / s. 19
4. Stabilność cen i sytuacja złotego (Paweł Błaszczyk) / s. 30
5. Finanse państwa po pierwszym półroczu 2020 r. (Maciej Cieślukowski) / s. 35
6. Sektor bankowy i rynek kapitałowy (Krzysztof Waliszewski) / s. 40
7. Sytuacja społeczna Polski w I półroczu 2020 r. (Łukasz Augustowski) / s. 49
8. Mieszkalnictwo w Polsce w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 (Piotr Lis, Zuzanna Rataj, Katarzyna Suszyńska) / s. 56
9. Syntetyczna charakterystyka sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w trakcie pierwszej fali epidemii COVID-19 (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 61Wprowadzenie: Polska w pierwszej fazie pandemii COVID-19
Przystępując do przygotowania naszego kolejnego – obejmującego pierwsze półrocze 2020 r. – raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, stajemy wobec zadania wyraźnie różniącego się od tego, co określało główne pytania, jakie stawialiśmy sobie w poprzednich raportach. Najogólniej rzecz biorąc, w dotychczasowych raportach chodziło o to, by ocenić, na ile w badanym półroczu w gospodarce kontynuowane były podstawowe procesy rozwojowe, czy nie pojawiły się w niej nowe zagrożenia oraz czy zahamowane lub odsunięte zostały niekorzystne zjawiska sygnalizowane w okresach wcześniejszych. Przyjmowaliśmy więc dotąd założenie o zasadniczej ciągłości procesów charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski.
Natomiast pierwsze półrocze 2020 roku to okres, w którym ta ciągłość procesów gospodarczych i społecznych została zagrożona przez wystąpienie, mającego charakter nieprzewidywalnego szoku zewnętrznego, zdarzenia w postaci światowej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Konsekwencje zdrowotne wystąpienia pandemii i bezpośrednio związane z nimi zwiększenie obciążeń oraz kosztów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, a także skutki takich działań podejmowanych przez państwo w ramach walki z pandemią, jak nakaz zachowywania dystansu społecznego, restrykcje w przemieszczaniu się, przejście tam, gdzie to było możliwe, na zdalne formy pracy, ograniczenie lub zamknięcie niektórych sfer aktywności gospodarczej i społecznej wiążących się z dużą ilością bezpośrednich kontaktów między ludźmi itp. spowodowały, że warunki prowadzenia aktywności gospodarczej uległy gwałtownej i nieprzewidywalnej wcześniej zmianie.
W rezultacie głównym zadaniem, jakie należało sobie postawić przy charakterystyce i analizie sytuacji gospodarczo-społecznej w pierwszym półroczu 2020 r., stało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie były gospodarcze i społeczne konsekwencje pojawienia się w tym okresie w Polsce epidemii COVID-19? Konsekwencje te w odniesieniu do poszczególnych, badanych w naszych raportach, sfer i aspektów gospodarki zostaną scharakteryzowane w przygotowanych, zgodnie z dotychczas przyjętym podziałem, analizach dotyczących sytuacji w sferze realnej, w sferze finansowej i w odniesieniu do sfery zjawisk społecznych. Wcześniej warto jednak przedstawić główne zjawiska i procesy charakteryzujące warunki, w jakich, w wyniku pandemii, analizowane przez nas aspekty sytuacji gospodarczo-społecznej przebiegały w pierwszej połowie 2020 r. Zaś na warunki te złożyło się przede wszystkim samo kształtowanie się sytuacji epidemicznej, której wyrazem była ilość i rozprzestrzenianie się zachorowań z jednej strony oraz zakres i skala działań podejmowanych przez państwo w ramach walki z pandemią i przeciwdziałania jej społeczno-gospodarczym skutkom z drugiej strony.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 13 - pobierz w pdf

 

Członkowie PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

Składki członkowskie

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za 2021 rok najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Roczna składka członkowska wynosi aktualnie 60 zł, zaś składka dla emerytów - 20 zł. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przy wpłatach składek członkowskich preferujemy formę przelewu na konto PTE.

Rachunek bankowy PTE: 45 1240 6595 1111 0010 7303 2833

Zapraszamy wszystkich ekonomistów i osoby zainteresowanie ekonomią do wstępowania do naszego Stowarzyszenia.
Zostając członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym masz prawo do:

 • współtworzenia bieżącej działalności naszego Towarzystwa,
 • udziału w spotkaniach, wykładach,
 • korzystania ze szkoleń na preferencyjnych zasadach.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji i przesłanie jej na adres PTE - pocztą lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną.

pobierz deklarację

WYCIĄG ZE STATUTU PTE

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

2. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach lub za pośrednictwem kół Towarzystwa.

3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
3) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa,
4) korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
6) nosić odznakę Towarzystwa.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
2) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
3) regularne opłacanie składek członkowskich,
4) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Towarzystwa,
5) dbanie o dobre imię oraz interesy materialne i pozycję społeczną Towarzystwa.

§ 10.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zjazd Krajowy Towarzystwa.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, uznająca statut Towarzystwa.

2. Członek wspierający - osoba prawna ma prawo brać udział - z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela a członek wspierający - osoba fizyczna osobiście - w zebraniach Towarzystwa, a także uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa i pomocy.

3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12.
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa dokonują zarządy Oddziałów i Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 13.
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez dwa lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,
3) wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia postanowień statutu Towarzystwa, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
4) śmierci członka,
5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
6) likwidacji Towarzystwa.

2. Władza, która podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających jest kompetentna w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa określonego w § 13. ust.1.

3. Uchwała o ustaniu członkostwa wynikającego z § 13. ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z uzasadnieniem doręczana jest zainteresowanemu, który w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania ma prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

logo lewiatanInformacje o Związku:

 • Skupiamy ponad 170 firm członkowskich,
 • Nasze firmy zatrudniają blisko 20 000 pracowników,
 • Członkami wspierającymi jest 17 firm, zrzeszonych
  w związkach branżowych Konfederacji Lewiatan,
 • W ramach naszych struktur działają: Forum Kobiet, Forum Firm Rodzinnych, Forum Pracy i Zarządzania Zasobami, Forum Marketingowe, Forum Teleinformatyki, Forum „Szkolnictwo i biznes”.
 • Przy WZP Lewiatan działa Rada Związku, skupiająca największe firmy, opiniująca działania strategiczne oraz Rada Mentorów i Rada Ekspertów.

Mamy przedstawicieli w:

 • Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • Wojewódzkich i powiatowych radach zatrudnienia,
 • Radzie Programowej TVP Poznań,
 • Podkomitecie Monitorującym PO KL,
 • Regionalnej Sieci Tematycznej PO KL,
 • Zespole Monitorującym przekształcenia w służbie zdrowia w zakładach Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego,
 • Radzie Głównej oraz Prezydium Rady Regionów Lewiatana,
 • Radzie Dyrektorów Personalnych Lewiatana,
 • Radzie Podatkowej Lewiatana,
 • Komitecie ds. Ekonomii Społecznej oraz Zespole Synergii Lokalnej.

Zabiegamy o:

 • Skupiamy ponad 170 firm członkowskich.
 • Nasze firmy zatrudniają blisko 20 000 pracowników.
 • Członkami wspierającymi jest 17 firm, zrzeszonych w związkach branżowych Konfederacji Lewiatan.
 • W ramach naszych struktur działają: Forum Kobiet, Forum Firm Rodzinnych, Forum Pracy i Zarządzania Zasobami, Forum Marketingowe, Forum Teleinformatyki, Forum „Szkolnictwo i biznes”.
 • Przy WZP Lewiatan działa Rada Związku, skupiająca największe firmy, opiniująca działania strategiczne oraz Rada Mentorów.
 • Sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej – prowadzimy bezpłatne szkolenia, warsztaty (co najmniej 3 w miesiącu) i porady prawne dla naszych członków,
 • Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego – co miesiąc spotykamy się z członkami związków zawodowych, dyskutując na nurtujące tematy społeczne,
 • Pozyskiwanie środków unijnych w regionie – obecnie realizujemy na rzecz przedsiębiorców projekt „Akademia HR”,
 • Uczciwe warunki konkurowania – regularnie prezentujemy poglądy Lewiatana w mediach regionalnych (Polskie Radio - Radio Merkury, Polska The Times - Głos Wielkopolski, TVP Poznań – Teleskop Gospodarczy, Telewizja WTK – Otwarta antena, prasa branżowa – Głos Biznesu, serwisy internetowe).

Działamy odpowiedzialnie:

WZP Lewiatan jest przekonany, że odpowiedzialność społeczna i dobra ekonomia są ze sobą ściśle powiązane, dlatego angażujemy się w:

 • Ochronę środowiska – sadzimy lasy (w 2012 posadziliśmy ponad 800 dębów),
 • Pomagamy lokalnie (odmalowaliśmy zaniedbany plac zabaw
  w gminie Puszczykowo),
 • Pomagamy potrzebującym dzieciom (w latach 2012-2014 zorganizowaliśmy zabawy choinkowe i przekazaliśmy paczki dla dzieci będących pod opieką Caritas),
 • Włączyliśmy się do programu „Bezpieczna szkoła”.

Integrujemy środowisko:

 • Pomagamy nawiązywać kontakty biznesowe w ramach warsztatów tematycznych i spotkań nieformalnych.
 • Organizujemy seminaria i konferencje – obchody dziesięciolecia WKDS, spotkania z posłami, znanymi osobami: m. in. Pawłem Dobrowolskim – Prezesem FOR, Marianem Krzaklewskim.
 • Prezentujemy nasze dokonania w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości oraz biorąc udział w spotkaniach innych zrzeszeń pracodawców w regionie.
 • Nagradzamy najlepszych w konkursie na Wielkopolskiego Lidera CSR.
 • Organizujemy rajd samochodowy dla przedsiębiorców, współorganizujemy turniej tenisowy.

 

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

60-307 Poznań, ul. Grunwaldzka 104

tel./fax (61) 657 60 51
www.wzp.org.pl

Dyrektor Biura: Małgorzata Animucka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Ochrony Roślin

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

logo ior

Instytut Ochrony Roślin powołano Uchwałą Prezydium Rządu Nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku w ramach reorganizacji Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Początkowo Instytut składał się z trzech działów naukowych obejmujących 18 zespołów naukowo-badawczych, sekretariat naukowy i dział organizacyjno-administracyjny rozlokowanych w Puławach, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gorzowie Wlkp., a zespół toksykologiczny w Pszczynie. Pierwszą siedzibą Dyrekcji była Warszawa. W tym okresie zadaniem pierwszoplanowym była likwidacja ognisk stonki ziemniaczanej na terenie kraju. Pod koniec 1952 roku powołano specjalny Dział Badania Stonki Ziemniaczanej zlokalizowany w Poznaniu. Dnia 25 października 1956 roku Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 232 do Poznania przeniesiono Dyrekcję Instytutu Ochrony Roślin powierzając kierownictwo Władysławowi Węgorkowi.

ior1W roku 2001 przypadła 50. rocznica istnienia IOR, który jest państwową placówką badawczo-rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiącą istotny ośrodek naukowo-badawczy, wdrożeniowy, upowszechnieniowy i konsultacyjno-doradczy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin w tym kwarantanny. W latach 1971-1990 Instytutowi powierzono funkcję generalnego wykonawcy i koordynatora trzech kolejnych Problemów Węzłowych oraz Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. W tym samym okresie Instytut pełnił funkcję koordynatora badań w zakresie ochrony roślin w krajach bloku RWPG. Funkcja ta nie tylko pozwoliła Instytutowi na nawiązanie kontaktów i współpracy z odpowiednimi instytutami Europy Centralnej i Wschodniej, ale także umocniła pozycję Instytutu jako wiodącej jednostki naukowej w dziedzinie ochrony roślin w tej części Europy.

W roku 1961 zorganizowano I Sesję Naukową Ochrony Roślin, która natychmiast przekształciła się w systematycznie, co roku organizowane spotkania coraz liczniejszej rzeszy „ochroniarzy". Sesje te z wyjątkiem okresu stanu wojennego (rok 1981) odbywają się do dzisiaj gromadząc najlepszych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, pracowników urzędów państwowych, służb doradczych i odbiorców indywidualnych i stając się w istocie kongresami nauki polskiej w zakresie ochrony roślin. W roku 2010 odbędzie się jubileuszowa 50. Sesja Naukowa IOR-PIB.

ior2Na początku lat 70. Instytut zorganizował funkcjonujący do chwili obecnej system analiz pozostałości środków ochrony roślin. Od ponad 30 lat prowadzony jest ogólnokrajowy monitoring jakości i pozostałości środków ochrony roślin oraz pojawu i nasilenia sprawców chorób i szkodników roślin uprawnych. W Banku Patogenów zgromadzono kolekcję ponad 1000 mikropatogenów roślin uprawnych. Poprzez Oddział w Sośnicowicach k. Gliwic oraz Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy a także ścisłą współpracę z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa Instytut obejmuje działalnością obszar całego kraju. Instytut posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań i oceny skuteczności biologicznej środków ochrony roślin oraz status Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla zakładów analitycznych.

ior3Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu nadano status Państwowego Instytutu Badawczego. Realizowany jest Program Wieloletni „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" (2006 - 2010) obejmujący najważniejsze zadania z zakresu ochrony roślin rangi państwowej o znaczeniu strategicznym. Beneficjentem wyników jest: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwo Środowiska i inne urzędy administracji państwowej i samorządowej a także doradztwo rolnicze oraz producenci rolni.

ior4

W roku 2009 rozpoczęło działalność Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania organizmów kwarantannowych i inwazyjnych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jest to nowoczesna i unikalna w skali całego kraju jednostka spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL 3) określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 158 poz. 1660) oraz standardzie EPPO PM 3/64 (1). Nowy obiekt spełnia warunki II/III stopnia hermetyczności wymaganych w badaniach nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1798)].

Instytut wydaje wespół z Komitetem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin dwa znaczące czasopisma naukowe: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik w języku angielskim) i Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (rocznik w języku polskim). Ponadto, wydawana jest seria Rozpraw Naukowych oraz liczne periodyki o charakterze popularnonaukowym i upowszechnieniowym. Instytut prowadzi systematyczne szkolenia, kursy i warsztaty adresowane do inspektorów, doradców i producentów płodów rolnych, warzyw i owoców.

ior5

O potencjale naukowym IOR-PIB świadczy kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów złożona z 12 profesorów, 11 docentów, 52 doktorów, 40 asystentów oraz 141 pracowników inżynieryjno-badawczych i technicznych. Aktualnie we wszystkich placówkach Instytutu (centrala w Poznaniu, Oddział w Sosnicowicach, Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Toruniu, Trzebnicy i Rzeszowie oraz Polowa Stacja Doswiadczalna w Winnej Górze) pracuje 348 osób.

Instytut wydaje wespół z Komitetem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin dwa znaczące czasopisma naukowe: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik w języku angielskim) i Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (rocznik w języku polskim). Ponadto, wydawana jest seria Rozpraw Naukowych oraz liczne periodyki o charakterze popularnonaukowym i upowszechnieniowym. Instytut prowadzi systematyczne szkolenia, kursy i warsztaty adresowane do inspektorów, doradców i producentów płodów rolnych, warzyw i owoców.

Pełne informacje na stronie Instytutu: www.ior.poznan.pl

Więcej artykułów…