Członkowie PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

Składki członkowskie

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za 2021 rok najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Roczna składka członkowska wynosi aktualnie 60 zł, zaś składka dla emerytów - 20 zł. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przy wpłatach składek członkowskich preferujemy formę przelewu na konto PTE.

Rachunek bankowy PTE: 45 1240 6595 1111 0010 7303 2833

Zapraszamy wszystkich ekonomistów i osoby zainteresowanie ekonomią do wstępowania do naszego Stowarzyszenia.
Zostając członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym masz prawo do:

  • współtworzenia bieżącej działalności naszego Towarzystwa,
  • udziału w spotkaniach, wykładach,
  • korzystania ze szkoleń na preferencyjnych zasadach.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji i przesłanie jej na adres PTE - pocztą lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną.

pobierz deklarację

WYCIĄG ZE STATUTU PTE

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

2. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach lub za pośrednictwem kół Towarzystwa.

3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
3) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa,
4) korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
5) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
6) nosić odznakę Towarzystwa.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
2) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
3) regularne opłacanie składek członkowskich,
4) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Towarzystwa,
5) dbanie o dobre imię oraz interesy materialne i pozycję społeczną Towarzystwa.

§ 10.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zjazd Krajowy Towarzystwa.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, uznająca statut Towarzystwa.

2. Członek wspierający - osoba prawna ma prawo brać udział - z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela a członek wspierający - osoba fizyczna osobiście - w zebraniach Towarzystwa, a także uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa i pomocy.

3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 12.
Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa dokonują zarządy Oddziałów i Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 13.
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez dwa lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,
3) wykluczenia członka w przypadku poważnego naruszenia postanowień statutu Towarzystwa, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
4) śmierci członka,
5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
6) likwidacji Towarzystwa.

2. Władza, która podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających jest kompetentna w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa określonego w § 13. ust.1.

3. Uchwała o ustaniu członkostwa wynikającego z § 13. ust. 1 pkt. 2 i 3 wraz z uzasadnieniem doręczana jest zainteresowanemu, który w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania ma prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.