Stosowanie procedur recenzji

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Stosowanie procedur recenzji

1. W procedurze recenzowania artykułów Rada Wydawnicza kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym w 2011 r. przez MinisterstwoNauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Nadesłanie opracowania do publikacji przez wydawnictwo PTE Oddział w Poznaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej przez wydawnictwo.

3. Procedura recenzji jest dwuetapowa. W pierwszym etapie opinię wystawia członek Rady Wydawniczej. Obejmuje ona ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych. Jeżeli opinia jest pozytywna, to redakcja powołuje co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego – specjalistę w dziedzinie, której dotyczy publikacja.

4. Proces recenzji zewnętrznej przebiega w trybie recenzji anonimowej, co oznacza, że recenzenci oraz autorzy nie znają swoich personaliów.

5. Recenzent zobligowanyjest do dokonania recenzji sprawiedliwej, zgodnej z posiadanym stanem wiedzy, odnoszącej się wyłącznie do merytorycznych aspektów pracy, bez komentarzy osobistych. Recenzent zobowiązany jest do ujawniania wszelkich nieprawidłowości w tekstach, w szczególności plagiatów, uchybień i nieaktualnych danych.

6. W przypadku pozytywnej recenzji tekst może zostać opublikowany. W przypadku gdy recenzja jest negatywna tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o powodach odrzucenia tekstu.

7. Autor jest zobowiązany do dokonania zmian wynikających z recenzji, którą otrzymał. Autor może dokonać umotywowanej odpowiedzi na recenzję. Jest to warunek konieczny do opublikowania tekstu.

8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje kolegialnie Rada Wydawnicza.

9. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.