Wytyczne edytorskie

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Wytyczne edytorskie

 

 

1. Format plików – Word lub Open Office (pliki .doc, .docx i .odt).

2. Czcionka – znormalizowany maszynopis: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.

3. Wyrazy obcojęzyczne (wyjątkiem są nazwy własne): kursywa (np. implicite, know-how).

4. Sposób sporządzania przypisów bibliograficznych – stosujemy system przypisów harwardzkich.

Odniesienie do całości dzieła np.:

Warto przypomnieć też rozpoznania Gabriela Temkina (2008), które poszerzają pole badawcze naszych rozważań.

lub

Poruszając tę kwestię warto zapoznać się też z pracą Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_mises-Hayek (Temkin 2008).

Cytowanie fragmentu np.:

„Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»” (Temkin 2008, s. 16).

 

Bibliografia załącznikowa ułożona alfabetycznie wg. nazwisk autorów:

Byrski J. (2008), Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych, „Prawo Bankowe”, nr 1, s. 111–120.

Goćkowski J. i Kisiel P. (red.) (1994), Patologia i terapia życia naukowego: praca zbiorowa. Kraków: Universitas.

Merton R.K. (1938a), Science, technology and society in seventeenth-century England, Nowy Jork: Harper & Row.

Merton R.K. (1938b), Social structure and anomie, American Sociological Review, nr 3(5), s. 672682.

Panofsky A.L., Roberts A., Smith J. (2010), A critical reconsideration of the ethos and autonomy of science, [w:] Robert K. Merton, Sociology of science and sociology as science, red. Craig Calhoun, Nowy Jork: The Columbia University Press, s. 140163.

Temkin G. (2008), Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_Mises-Hayek, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

    

Jeżeli w tekście podajemy numer pozycji z bibliografii, np. [4] czy [4, s. 16], to bibliografia szeregowana alfabetycznie musi być także ponumerowana.

5. Przy tytułach książek, artykułów i innych jednorazowych wydawnictw korzystamy z kursywy, nazwy wydawnictw ciągłych – czasopism, roczników czy cykli wydarzeń – zapisujemy w cudzysłowie.

6. Opis źródła internetowego musi zawierać datę dostępu, np.: „[...] http://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer [dostęp: 10.11.2018 r.].”

7. Jeśli częścią artykułu są tabele, wykresy lub inne grafiki, to powinny one być zatytułowane, a ich źródła podane. Prosimy także, o ile to możliwe, o załączenie obrazków w osobnych plikach graficznych.

8. Wszystkie tabele, wykresy lub inne grafiki powinny być przygotowane lub zapisane w odcieniach szarości (o ile publikacja nie zakłada druku kolorowych ilustracji).

9. Wytyczne co do źródeł, jakimi są akty prawne (ustawy, zarządzenia, komentarze do ustaw, patenty), reguluje norma PN-ISO 690:2012.

Elementy i kolejność opisu bibliograficznego ustawy:
- Tytuł dokumentu (nazwa dokumentu, data zatwierdzenia, tytuł dokumentu)
- Lokalizacja w miejscu publikacji (wraz z kolejnymi nowelizacjami jeśli takie występują)

Przykład:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dziennik Ustaw 2008, Nr 199, poz. 1227.

Elementy i kolejność opisu bibliograficznego komentarzy do ustaw lub zarządzeń:
- Autor /Redaktor (dla prac zbiorowych gdzie redaktor jest wyraźnie wskazany)
- Tytuł
- Podtytuł
- Współtwórcy (redaktor dla prac zbiorowych jeśli nie są wyraźnie wskazany)
- Wydanie
- Miejsce wydania
- Wydawca
- Rok wydania
- Objętość (liczba tomów, liczba stron)
- Seria
- Uwagi
- ISBN

10. Pozostałe zalecenia:

- Zaznaczenia odautorskie: czcionka pogrubiona.

- Kursywa wewnątrz cytatu zmienia się w znaki „« »”, np. „Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»”.

- Odautorskie wtrącenia do cytatów: [przyp. inicjały], np. [przyp. MK].

- Skróty w cytatach: wielokropek w nawiasie kwadratowym: [...].

- W wyrazach złożonych, nazwiskach dwuczłonowych itp.: łącznik (nie pauza), np. Rydz-Śmigły (nie: Rydz – Śmigły), czarno-biały (nie: czarno – biały).

- Prosimy o niewstawianie twardych enterów oraz niewłączanie opcji dzielenia wyrazów.

- Raz przyjęty sposób zapisu (np. skrótowiec, nazwa, format daty) musi być konsekwentnie stosowany w całym artykule.