Wytyczne edytorskie

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Wytyczne edytorskie

 

 

1. Format plików – Word lub Open Office (pliki .doc, .docx i .odt).

2. Czcionka – znormalizowany maszynopis: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.

3. Wyrazy obcojęzyczne (wyjątkiem są nazwy własne): kursywa (np. implicite, know-how).

4. Sposób sporządzania przypisów bibliograficznych – stosujemy system przypisów harwardzkich.

Odniesienie do całości dzieła np.:

Warto przypomnieć też rozpoznania Gabriela Temkina (2008), które poszerzają pole badawcze naszych rozważań.

lub

Poruszając tę kwestię warto zapoznać się też z pracą Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_mises-Hayek (Temkin 2008).

Cytowanie fragmentu np.:

„Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»” (Temkin 2008, s. 16).

 

Bibliografia załącznikowa ułożona alfabetycznie wg. nazwisk autorów:

Byrski J. (2008), Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych, „Prawo Bankowe”, nr 1, s. 111–120.

Goćkowski J. i Kisiel P. (red.) (1994), Patologia i terapia życia naukowego: praca zbiorowa. Kraków: Universitas.

Merton R.K. (1938a), Science, technology and society in seventeenth-century England, Nowy Jork: Harper & Row.

Merton R.K. (1938b), Social structure and anomie, American Sociological Review, nr 3(5), s. 672682.

Panofsky A.L., Roberts A., Smith J. (2010), A critical reconsideration of the ethos and autonomy of science, [w:] Robert K. Merton, Sociology of science and sociology as science, red. Craig Calhoun, Nowy Jork: The Columbia University Press, s. 140163.

Temkin G. (2008), Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange_Mises-Hayek, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

    

Jeżeli w tekście podajemy numer pozycji z bibliografii, np. [4] czy [4, s. 16], to bibliografia szeregowana alfabetycznie musi być także ponumerowana.

5. Przy tytułach książek, artykułów i innych jednorazowych wydawnictw korzystamy z kursywy, nazwy wydawnictw ciągłych – czasopism, roczników czy cykli wydarzeń – zapisujemy w cudzysłowie.

6. Opis źródła internetowego musi zawierać datę dostępu, np.: „[...] http://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer [dostęp: 10.11.2018 r.].”

7. Jeśli częścią artykułu są tabele, wykresy lub inne grafiki, to powinny one być zatytułowane, a ich źródła podane. Prosimy także, o ile to możliwe, o załączenie obrazków w osobnych plikach graficznych.

8. Wszystkie tabele, wykresy lub inne grafiki powinny być przygotowane lub zapisane w odcieniach szarości (o ile publikacja nie zakłada druku kolorowych ilustracji).

9. Wytyczne co do źródeł, jakimi są akty prawne (ustawy, zarządzenia, komentarze do ustaw, patenty), reguluje norma PN-ISO 690:2012.

Elementy i kolejność opisu bibliograficznego ustawy:
- Tytuł dokumentu (nazwa dokumentu, data zatwierdzenia, tytuł dokumentu)
- Lokalizacja w miejscu publikacji (wraz z kolejnymi nowelizacjami jeśli takie występują)

Przykład:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dziennik Ustaw 2008, Nr 199, poz. 1227.

Elementy i kolejność opisu bibliograficznego komentarzy do ustaw lub zarządzeń:
- Autor /Redaktor (dla prac zbiorowych gdzie redaktor jest wyraźnie wskazany)
- Tytuł
- Podtytuł
- Współtwórcy (redaktor dla prac zbiorowych jeśli nie są wyraźnie wskazany)
- Wydanie
- Miejsce wydania
- Wydawca
- Rok wydania
- Objętość (liczba tomów, liczba stron)
- Seria
- Uwagi
- ISBN

10. Pozostałe zalecenia:

- Zaznaczenia odautorskie: czcionka pogrubiona.

- Kursywa wewnątrz cytatu zmienia się w znaki „« »”, np. „Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»”.

- Odautorskie wtrącenia do cytatów: [przyp. inicjały], np. [przyp. MK].

- Skróty w cytatach: wielokropek w nawiasie kwadratowym: [...].

- W wyrazach złożonych, nazwiskach dwuczłonowych itp.: łącznik (nie pauza), np. Rydz-Śmigły (nie: Rydz – Śmigły), czarno-biały (nie: czarno – biały).

- Prosimy o niewstawianie twardych enterów oraz niewłączanie opcji dzielenia wyrazów.

- Raz przyjęty sposób zapisu (np. skrótowiec, nazwa, format daty) musi być konsekwentnie stosowany w całym artykule.

Stosowanie procedur recenzji

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Stosowanie procedur recenzji

1. W procedurze recenzowania artykułów Rada Wydawnicza kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym w 2011 r. przez MinisterstwoNauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Nadesłanie opracowania do publikacji przez wydawnictwo PTE Oddział w Poznaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej przez wydawnictwo.

3. Procedura recenzji jest dwuetapowa. W pierwszym etapie opinię wystawia członek Rady Wydawniczej. Obejmuje ona ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych. Jeżeli opinia jest pozytywna, to redakcja powołuje co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego – specjalistę w dziedzinie, której dotyczy publikacja.

4. Proces recenzji zewnętrznej przebiega w trybie recenzji anonimowej, co oznacza, że recenzenci oraz autorzy nie znają swoich personaliów.

5. Recenzent zobligowanyjest do dokonania recenzji sprawiedliwej, zgodnej z posiadanym stanem wiedzy, odnoszącej się wyłącznie do merytorycznych aspektów pracy, bez komentarzy osobistych. Recenzent zobowiązany jest do ujawniania wszelkich nieprawidłowości w tekstach, w szczególności plagiatów, uchybień i nieaktualnych danych.

6. W przypadku pozytywnej recenzji tekst może zostać opublikowany. W przypadku gdy recenzja jest negatywna tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o powodach odrzucenia tekstu.

7. Autor jest zobowiązany do dokonania zmian wynikających z recenzji, którą otrzymał. Autor może dokonać umotywowanej odpowiedzi na recenzję. Jest to warunek konieczny do opublikowania tekstu.

8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje kolegialnie Rada Wydawnicza.

9. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.

Zasady wydawnicze

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Zasady wydawnicze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu

§ 1

Prace zgłaszane do wydawnictwa ocenia Rada Wydawnicza. W imieniu Rady Wydawniczej działa też redaktor naukowy serii wydawniczej.

§ 2

Autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym i przekazuje właściwemu redaktorowi serii wydawniczej, który decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danej pracy.

§ 3

1. Redaktor naukowy serii wydawniczej, po pozytywnym zaopiniowaniu pracy, składa w wydawnictwie wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego.

2. Redaktor techniczny wysyła wydruk pracy do recenzenta(ów) zewnętrznego(ych) wraz z drukiem umowy.

3. Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do wydawnictwa. Redaktor naukowy serii wydawniczej zapoznaje się z recenzją i przesyła ją autorowi pracy. Recenzja pozytywna decyduje o kontynuacji procesu wydawniczego.

4. Redaktor naukowy serii wydawniczej jest zobowiązany, za pośrednictwem autora, dostarczyć pracę poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów w formiewydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku, ponadto autor winien załączyć pisemne ustosunkowanie się do recenzji oraz złożyć wniosek o nadanie ISBN.

5. Z autorem podpisywana jest umowa wydawnicza, a także składane jest pisemne oświadczenie autora dotyczące własności intelektualnej dzieła.

6. Po przyjęciu pracydo wydania wydawnictwo dokonuje wstępnej kalkulacji kosztów wydania.

7. Ostatecznej akceptacji pracy do druku dokonuje redaktor serii wydawniczej.

8. Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu. Autor może dokonać korekty poza siedzibą wydawnictwa w ustalonym terminie.

9. Ostatecznie dzieło podlega procesowi drukarskiemu.

10. Rozliczenie końcowe kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki, zgodnie z zapisami umowy wydawniczej, kończy proces wydawniczy.

§ 4

Autor jest zobowiązany przed zakończeniem procesu wydawniczego do napisania noty (streszczenia o objętości do 600 znaków ze spacjami) o swojej pracy, którą wydawnictwo może umieścić na stronie internetowej oraz na ostatniej stronie okładki książki.

§ 5

Nakład monografii składowany jest w Wydawnictwie i dystrybuowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zapisami umowy wydawniczej.

§ 6

1. Decyzję o wysokości nakładu dodruku podejmuje Rada Wydawnicza.

2. Autor jest informowany o terminie dodrukowania jego książki oraz wysokości nakładu.

§ 7

Prawa autorskie majątkowe do dzieła określane są zgodnie z umową wydawniczą z autorem pracy. Wydawane publikacje posiadają numer ISBN i są opatrzone notą copyright.

Polityka Wydawnictwa

Michał Derbich. Opublikowano w Publikacje

Działania Rady Wydawniczej wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu opierają się na regułach COPE (Committee on Publication Ethics); uwzględniają przy tym zasady: fair play, terminowości, poufności, zapobiegania konfliktom interesów autorów, recenzentów i członków redakcji, oryginalności pracy oraz rzetelności źródeł. Wydawnictwo znajduje się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

A. Zasady działania Rady Wydawniczej

1. Rada Wydawnicza decyduje o zasadach wydawniczych przyjmowania monografii do druku i publikuje je na stronie internetowej PTE Oddział w Poznaniu: www.pte.poznan.pl.

2. Rada Wydawnicza przyjmuje do oceny jedynie prace oryginalne, których tematyka jest zgodna z profilem wydawnictwa (tj. z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych) i które posiadają potencjalną wartość dla odbiorców.

3. Rada Wydawnicza wymaga od autorów stosowania się doprzyjętych zasad powoływania się na publikacje innych autorów, a także wiarygodności źródeł.

4. Rada Wydawnicza dokłada wszelkich starań w celu zapobiegania plagiatom i rejestruje jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

5. Decyzja o publikacji monografii wymaga pozytywnych recenzji oraz pozytywnej opinii Rady Wydawniczej. Przy podejmowaniu tej decyzji istotna jest oryginalność i jakość naukowa pracy.

6. Rada Wydawnicza nie wybiera na recenzentów osób mogących być w konflikcie interesów (np. tych, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych).

7. Rada Wydawnicza zachowuje wszelką staranność wydawniczą służącą jak najwyższemu poziomowi edytorskiemu.

8. Rada Wydawnicza zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zarówno autorów, jak i recenzentów.

9. Polityka wydawnicza jest niezależna od władz Oddziału.

10. Względy finansowe nie mają wpływu na decyzje wydawnicze.

 

B. Reguły obowiązujące autorów

1. W wypadku współautorstwa istnieje obowiązek wskazania procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej. Osoby wymienione jako autorzy powinny mieć realny udział w powstaniu pracy.

2. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwritingu, autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia wydawnictwa o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

3. Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów itp.

4. Reguły określające przyjmowanie prac do druku oraz wskazówki dotyczące edycji tekstu są umieszczone na stronie internetowej PTE Oddział w Poznaniu: www.pte.poznan.pl.

5. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiaty są niedopuszczalne.

6. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że monografia jest tekstem oryginalnym, że nie narusza praw osób trzecich, że nie była wcześniej publikowana i że nie została jednocześnie przedłożona innemu wydawcy. W sytuacji gdy powyższe oświadczenie okazałoby się nieprawdziwe, redakcja zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania pracy.

7. Autor zobowiązany jest ujawniać wykorzystane w pracy źródła, w tym publikacje innych autorów, dokumentując owe zapożyczenia zgodnie z określonymi zasadami.

8. Autor, zgłaszając pracę, ujawnia wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów w jej powstanie, a także źródła finansowania (np. granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych).

9. W wypadku współautorstwa istnieje obowiązek wskazania procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej. Osoby wymienione jako autorzy powinny mieć realny udział w powstaniu pracy.

10. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwritingu, autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia wydawnictwa o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

11. Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów itp.

12. W przypadku dostrzeżenia błędów w swojej monografii, autor zobowiązany jest do jej korekty.

13. Prawa autorskie są określone ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne. Autor przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym umową wydawniczą.

 

C. Obowiązki recenzentów

1. Przed publikacją monografie są poddawane dwuetapowej procedurze recenzji.W pierwszym opinie wystawia członek Rady Wydawniczej. Jeżeli jest ona pozytywna, to wówczas powołuje się co najmniej jednego recenzentazewnętrznego – specjalistę w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 

2. Recenzentów wyznacza się z pośród osób posiadających kompetencje udokumentowane dorobkiem naukowym.

3. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem lub instytucją związaną z pracą.

4. Recenzenci są zobowiązani dostarczyć ocenę pracy w wyznaczonym umową terminie.

5. Recenzje powinny być obiektywne, rzetelne i konstruktywne.

6. Recenzenci powinni ujawnić w recenzji wszystkie dostrzeżone przykłady braku rzetelności naukowej.Recenzent powinien poinformować redakcję o znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

7. Autor jest zobowiązany ustosunkować się do recenzji oraz do uwzględnienia uwag recenzenta.

8. Recenzent może zastrzec sobie możliwość ponownej oceny pracy po jej poprawie i ustosunkowaniu się autora do uwag pierwszej recenzji.

9. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich potrzeb i korzyści.

10. Recenzja ma charakter poufny i nie może być ujawniona osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w proces wydawniczy.