Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 13 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    grudzień 2020 r.Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Paweł Błaszczyk z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis, prof. UEP z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Zuzanna Rataj z Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
- dr Katarzyna Suszyńska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.Spis treści
Wprowadzenie: Polska w pierwszej fazie pandemii COVID-19 (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 3
1. PKB i aktywność gospodarcza. I–II kwartał 2020 r. (Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis) / s. 7
2. Rynek pracy w Polsce w I półroczu 2020 r. (Baha Kalinowska-Sufinowicz) / s. 11
3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (Krzysztof Waliszewski) / s. 19
4. Stabilność cen i sytuacja złotego (Paweł Błaszczyk) / s. 30
5. Finanse państwa po pierwszym półroczu 2020 r. (Maciej Cieślukowski) / s. 35
6. Sektor bankowy i rynek kapitałowy (Krzysztof Waliszewski) / s. 40
7. Sytuacja społeczna Polski w I półroczu 2020 r. (Łukasz Augustowski) / s. 49
8. Mieszkalnictwo w Polsce w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 (Piotr Lis, Zuzanna Rataj, Katarzyna Suszyńska) / s. 56
9. Syntetyczna charakterystyka sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w trakcie pierwszej fali epidemii COVID-19 (Janusz J. Tomidajewicz) / s. 61Wprowadzenie: Polska w pierwszej fazie pandemii COVID-19
Przystępując do przygotowania naszego kolejnego – obejmującego pierwsze półrocze 2020 r. – raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, stajemy wobec zadania wyraźnie różniącego się od tego, co określało główne pytania, jakie stawialiśmy sobie w poprzednich raportach. Najogólniej rzecz biorąc, w dotychczasowych raportach chodziło o to, by ocenić, na ile w badanym półroczu w gospodarce kontynuowane były podstawowe procesy rozwojowe, czy nie pojawiły się w niej nowe zagrożenia oraz czy zahamowane lub odsunięte zostały niekorzystne zjawiska sygnalizowane w okresach wcześniejszych. Przyjmowaliśmy więc dotąd założenie o zasadniczej ciągłości procesów charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski.
Natomiast pierwsze półrocze 2020 roku to okres, w którym ta ciągłość procesów gospodarczych i społecznych została zagrożona przez wystąpienie, mającego charakter nieprzewidywalnego szoku zewnętrznego, zdarzenia w postaci światowej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Konsekwencje zdrowotne wystąpienia pandemii i bezpośrednio związane z nimi zwiększenie obciążeń oraz kosztów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, a także skutki takich działań podejmowanych przez państwo w ramach walki z pandemią, jak nakaz zachowywania dystansu społecznego, restrykcje w przemieszczaniu się, przejście tam, gdzie to było możliwe, na zdalne formy pracy, ograniczenie lub zamknięcie niektórych sfer aktywności gospodarczej i społecznej wiążących się z dużą ilością bezpośrednich kontaktów między ludźmi itp. spowodowały, że warunki prowadzenia aktywności gospodarczej uległy gwałtownej i nieprzewidywalnej wcześniej zmianie.
W rezultacie głównym zadaniem, jakie należało sobie postawić przy charakterystyce i analizie sytuacji gospodarczo-społecznej w pierwszym półroczu 2020 r., stało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie były gospodarcze i społeczne konsekwencje pojawienia się w tym okresie w Polsce epidemii COVID-19? Konsekwencje te w odniesieniu do poszczególnych, badanych w naszych raportach, sfer i aspektów gospodarki zostaną scharakteryzowane w przygotowanych, zgodnie z dotychczas przyjętym podziałem, analizach dotyczących sytuacji w sferze realnej, w sferze finansowej i w odniesieniu do sfery zjawisk społecznych. Wcześniej warto jednak przedstawić główne zjawiska i procesy charakteryzujące warunki, w jakich, w wyniku pandemii, analizowane przez nas aspekty sytuacji gospodarczo-społecznej przebiegały w pierwszej połowie 2020 r. Zaś na warunki te złożyło się przede wszystkim samo kształtowanie się sytuacji epidemicznej, której wyrazem była ilość i rozprzestrzenianie się zachorowań z jednej strony oraz zakres i skala działań podejmowanych przez państwo w ramach walki z pandemią i przeciwdziałania jej społeczno-gospodarczym skutkom z drugiej strony.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 13 - pobierz w pdf