Instytut Ochrony Roślin

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

logo ior

Instytut Ochrony Roślin powołano Uchwałą Prezydium Rządu Nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku w ramach reorganizacji Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Początkowo Instytut składał się z trzech działów naukowych obejmujących 18 zespołów naukowo-badawczych, sekretariat naukowy i dział organizacyjno-administracyjny rozlokowanych w Puławach, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gorzowie Wlkp., a zespół toksykologiczny w Pszczynie. Pierwszą siedzibą Dyrekcji była Warszawa. W tym okresie zadaniem pierwszoplanowym była likwidacja ognisk stonki ziemniaczanej na terenie kraju. Pod koniec 1952 roku powołano specjalny Dział Badania Stonki Ziemniaczanej zlokalizowany w Poznaniu. Dnia 25 października 1956 roku Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 232 do Poznania przeniesiono Dyrekcję Instytutu Ochrony Roślin powierzając kierownictwo Władysławowi Węgorkowi.

ior1W roku 2001 przypadła 50. rocznica istnienia IOR, który jest państwową placówką badawczo-rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiącą istotny ośrodek naukowo-badawczy, wdrożeniowy, upowszechnieniowy i konsultacyjno-doradczy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin w tym kwarantanny. W latach 1971-1990 Instytutowi powierzono funkcję generalnego wykonawcy i koordynatora trzech kolejnych Problemów Węzłowych oraz Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego. W tym samym okresie Instytut pełnił funkcję koordynatora badań w zakresie ochrony roślin w krajach bloku RWPG. Funkcja ta nie tylko pozwoliła Instytutowi na nawiązanie kontaktów i współpracy z odpowiednimi instytutami Europy Centralnej i Wschodniej, ale także umocniła pozycję Instytutu jako wiodącej jednostki naukowej w dziedzinie ochrony roślin w tej części Europy.

W roku 1961 zorganizowano I Sesję Naukową Ochrony Roślin, która natychmiast przekształciła się w systematycznie, co roku organizowane spotkania coraz liczniejszej rzeszy „ochroniarzy". Sesje te z wyjątkiem okresu stanu wojennego (rok 1981) odbywają się do dzisiaj gromadząc najlepszych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, pracowników urzędów państwowych, służb doradczych i odbiorców indywidualnych i stając się w istocie kongresami nauki polskiej w zakresie ochrony roślin. W roku 2010 odbędzie się jubileuszowa 50. Sesja Naukowa IOR-PIB.

ior2Na początku lat 70. Instytut zorganizował funkcjonujący do chwili obecnej system analiz pozostałości środków ochrony roślin. Od ponad 30 lat prowadzony jest ogólnokrajowy monitoring jakości i pozostałości środków ochrony roślin oraz pojawu i nasilenia sprawców chorób i szkodników roślin uprawnych. W Banku Patogenów zgromadzono kolekcję ponad 1000 mikropatogenów roślin uprawnych. Poprzez Oddział w Sośnicowicach k. Gliwic oraz Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy a także ścisłą współpracę z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa Instytut obejmuje działalnością obszar całego kraju. Instytut posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań i oceny skuteczności biologicznej środków ochrony roślin oraz status Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla zakładów analitycznych.

ior3Mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu nadano status Państwowego Instytutu Badawczego. Realizowany jest Program Wieloletni „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" (2006 - 2010) obejmujący najważniejsze zadania z zakresu ochrony roślin rangi państwowej o znaczeniu strategicznym. Beneficjentem wyników jest: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwo Środowiska i inne urzędy administracji państwowej i samorządowej a także doradztwo rolnicze oraz producenci rolni.

ior4

W roku 2009 rozpoczęło działalność Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania organizmów kwarantannowych i inwazyjnych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Jest to nowoczesna i unikalna w skali całego kraju jednostka spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego (SL 3) określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 158 poz. 1660) oraz standardzie EPPO PM 3/64 (1). Nowy obiekt spełnia warunki II/III stopnia hermetyczności wymaganych w badaniach nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1798)].

Instytut wydaje wespół z Komitetem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin dwa znaczące czasopisma naukowe: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik w języku angielskim) i Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (rocznik w języku polskim). Ponadto, wydawana jest seria Rozpraw Naukowych oraz liczne periodyki o charakterze popularnonaukowym i upowszechnieniowym. Instytut prowadzi systematyczne szkolenia, kursy i warsztaty adresowane do inspektorów, doradców i producentów płodów rolnych, warzyw i owoców.

ior5

O potencjale naukowym IOR-PIB świadczy kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów złożona z 12 profesorów, 11 docentów, 52 doktorów, 40 asystentów oraz 141 pracowników inżynieryjno-badawczych i technicznych. Aktualnie we wszystkich placówkach Instytutu (centrala w Poznaniu, Oddział w Sosnicowicach, Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Toruniu, Trzebnicy i Rzeszowie oraz Polowa Stacja Doswiadczalna w Winnej Górze) pracuje 348 osób.

Instytut wydaje wespół z Komitetem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin dwa znaczące czasopisma naukowe: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik w języku angielskim) i Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (rocznik w języku polskim). Ponadto, wydawana jest seria Rozpraw Naukowych oraz liczne periodyki o charakterze popularnonaukowym i upowszechnieniowym. Instytut prowadzi systematyczne szkolenia, kursy i warsztaty adresowane do inspektorów, doradców i producentów płodów rolnych, warzyw i owoców.

Pełne informacje na stronie Instytutu: www.ior.poznan.pl